ЦЕЛИ

ЦЕЛИ / MISSION

Основни цели на сдружението са:

 • Подпомагане на развитието

  Подпомагане на личностното, духовно, културно, интелектуално и професионално развитие на българските граждани.

 • Развитие и утвърждаване

  Развитие и утвърждаване на българските и европейските духовни ценности в обществото.

 • Формиране на обществена ангажираност

  Формиране на обществена ангажираност по отношение развитието и защитата на правата на човека и основните свободи.

 • Съдействие за развитието

  Съдействие за развитието и утвърждаването на духовни ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата, подпомагане личностната реализация и изяви на младите хора, насърчаване на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация. Подпомагане при ориентиране в избор на професия /намиране на работа/ избор на висше образование.

 • Подпомагане на работодателите

  Подпомагане на работодателите/работодателските организации в намирането и набирането на квалифицирани кадри според нуждите им, преквалифициране и допълнителна квалификация на кадри.

EMAIL: INFO@LEGEARTIS-BG.COM

ТЕЛ: +359 878 54 70 40

УЕБ: WWW.LEGEARTIS-BG.COM