юридически лица

collaboration-693x420

Какви са разликите между сдруженията и фондациите като ЮЛНЦ?

Както сдруженията, така и фондациите са вид юридически лица, които спадат в категорията на юридическите лица с нестопанска цел, което ще рече, че нямат за цел постигането на печалба. Тяхната дейност се регулира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основен отличителен белег между тези два вида ЮЛ е

Научи повече

business-for-sale-11091302

Как можем да продадем/прехвърлим фирмата си?

Търговската фирма се прехвърля само с прехвърлянето на търговското предприятие. Самото предприятие може да се прехвърли чрез сделка, извършена в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Превхърлянето се вписва в търговския регистър по делото на отчуждителя и правоприемника. Понякога се налага промяна във фирмата, когато се прехвърля предприятието, за

Научи повече

digital_strategy_tips

Как можем да преобразуваме търговското си дружество?

Преобразуването на ТД е свързано с прекратяването му без ликвидация с общо правоприемство и едновременно образуване на едно или повече нови дружества. Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично ТД, както и чрез промяна на правната форма. Съдружниците или акционерите в преобразуващите се

Научи повече

how-to-increase

Какви са изискванията за капитала на дружеството? Как да увеличите капитала?

Капиталът е стойност, която има относително константен характер. Към момента на учредяване на търговското дружество той отразява сумата от стойността от вноските на съдружниците или акционерите. На основата на направените вноски се формират и т.нар. дялове или акции, които предопределят членствените права и задължения. Размерът на капитала се конкретизира в

Научи повече

Choosing_a_business_name_business_card_resize

Има ли изисквания за името на фирмата, която учредяваме? Как се запазва име на фирма?

Търговската фирма е правноиндивидуализиращ белег на търговеца. Това е името, с което търговецът участва в оборота. Изискванията по отношение на търговската фирма са посочени в Търговския закон. Фирмата трябва да включва правноогранизационната форма на тъговеца (вида търговско дружество или означение „ЕТ“ за едноличните търговци). Други изисквания към фирмата: Да отговаря

Научи повече

meeting-1

Регистрация на ЕТ – едноличен търговец

Първото изискване за едноличния търговец е той да бъде физическо, а не юридическо лице, което да е дееспособно( неограничен в упражняването на личните си права и задължения).  За да регистрирате ЕТ е необходимо: Да подадете заявления по вписванията в Търговския регистър към Агенция по вписванията Да представите образец от подписа

Научи повече

LeGuide-Group-Company-Header

Регистрация на ЕООД/ООД – дружество с ограничена отговорност

Необходимо е първо да си изясним каква е разликата между двете, тъй като разликата в процедурата по регистрация е минимална. Единствената разлика е в броя на съдружниците. При ЕООД(еднолично дружество с ограничена отговорност) собственикът е един, а при ООД( дружество с ограничена отговорност)законът изисква учредителите да са минимум двама. За

Научи повече

Concept of important choices of a businessman

ЕТ или ЕООД?

Когато се пристъпва към регистрация на търговско дружество е добре предварително да сме се консултирали със специалист относно това коя е най-подходящата правна форма за търговска дейност съобразно бизнес намеренията ни. Най-често срещаната правна форма, под която се упражнява търговска дейност, това са едноличните търговци и дружествата с ограничена отговорност.

Научи повече

80620537

Събирателно дружество

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Събирателното дружество е най-яркият представител на персоналните дружества.  събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Персоналното ТД е корпоративно ЮЛ – има членска маса. То се учредява по силата на учредителен

Научи повече

bahai-freedom-of-association

Юридически лица с нестопанска цел

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Характерно за ЮЛНЦ е целта на тяхната дейност. Те нямат за цел получаване на печалба от продажба на стоки/услуги, а постигане на културни, спортни, политически и други подобни цели. Целите и средствата за тяхното постигане са от основополагащо значение за ЮЛНЦ. На преден план е принципът на самоопределението.

Научи повече