нотариални процедури

A person at a desk using a stamp or corporate seal on documents

Какви услуги извършва нотариусът?

Заверка на пълномощно, декларация и други заверки на подписи Заверка на съдържание на документ Заверка на достоверна дата на документи Заверка на преписи на документи (удостоверяване „Вярно с оригинала“) Заверка на договори за прехвърляне на МПС Заверка на договори за продажба на дружествени дялове Връчване на нотариални покани Съставяне на

Научи повече

notary

Кога и какво може нотариусът да заверява извън кантората?

Нотариалните заверки извън кантората на нотариуса се извършват по изключение в строго предвидени от закона случаи. По правило всички заверки от нотариуса трябва да се извършват само в неговата кантора.   Такива изключения са например: Неподвижност или трудна подвижност на лицето Тежко болестно състояние на лицето Лишени от свобода граждани

Научи повече

Deed Papers

Поправка на нотариален акт

Разпореждането с недвижим имот се извършва пред нотариус и във форма на нотариален акт. Правото на собственост върху недвижим имот може не само да се прехвърля с нотариален акт, но и да се констатира с такъв акт. Това е в случаите на констативните нотариални актове, които се издават по обстоятелствена

Научи повече