личност и семейство

Poughkeepsie-Property-Division-Lawyers.fw_

Имущество при развод

Общи правила Освен уреждането на множество въпроси от лично естество, разводът има и своите имуществени последици между съпрузите. Ако съпрузите предварително са уредили имуществените си отношения посредством брачен договор или избор на режим на разделност, това значително улеснява развода и неговите последствия, тъй като съдът е длъжен да се съобрази

Научи повече

divorce-2

Какво е вина при развод?

Вината при развод означава някой от съпрузите с поведението си да е станал причина за настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака, като тези действия представляват неизпълнение или нарушаване на задълженията на съпруга към другия съпруг. Тези задължения най-общо обхващат следното: равенство на правата и задълженията към семейството взаимно

Научи повече

divorce-lawyer

Развод по исков ред

Разводът по исков ред е също често използван начин за прекратяване на брака. Към този вид развод се преминава, когато отношенията на съпрузите са влошени до такава степен, че те не постигат съгласие за развод по взаимно съгласие. Също така, често този вид развод се ползва, когато липсва съгласие между

Научи повече

Couple divorcing

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-често ползваният начин за прекратяване на брака. Процедурата е максимално облекчена, като в основата й стои личното и непоколебимо съгласие и желание на двамата съпрузи да прекратят брака си. По тази причина, в много държави разводът по взаимно съгласие е деинституционализиран от компетенциите на съдилищата

Научи повече

divorce-attorney-st-george

Какво е развод и какво е прекратяване на брака?

Често се поставя знак на равенство между тези два термина. Това донякъде е вярно, но все пак разлика има. Прекратяването на брака е общият термин за приключването на един брак, а разводът е частен случай, разновидност на прекратяването на брака. Има три начина за прекратяване на брака: Смърт на единия

Научи повече

propertydivisiondivorcefamilylaw

Имущество по време на брака

РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ До 01.10.2009 г. съществуваше само един единствен режим на регулиране на имуществото между съпрузите – този на общност. Всичко придобито по време на брака по възмезден начин ставаше общо на двамата съпрузи, без значение на чие име е придобито. Това е т.нар. съпружеска имуществена общност. Както вече

Научи повече

брак

Сключване на брак

Целта на сключването на брак е създаване на семейство и възникване на последиците  от брака. Сключването на брак се състои се от волеизявленията на две лица – мъж и жена, насочени към пораждането на правните последици на брака. Процедура. Следва да се има предвид, че в рамките на България желаещите

Научи повече

how-to-be-a-parentparenting

Родителски права

Какво е да си родител? В обществото често се говори за упражняване родителските права над  детето, но много рядко се споменава, че освен права родителите имат и задължения към детето си, а те не са никак маловажни от гледна точка на правилното  отглеждане и пълноценното му развитие. С други думи

Научи повече