bahai-freedom-of-association

Юридически лица с нестопанска цел

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Характерно за ЮЛНЦ е целта на тяхната дейност. Те нямат за цел получаване на печалба от продажба на стоки/услуги, а постигане на културни, спортни, политически и други подобни цели.

Целите и средствата за тяхното постигане са от основополагащо значение за ЮЛНЦ. На преден план е принципът на самоопределението. Това става в устава, в учредителния акт или други актове за изменения. Юридическите лица с нестопанска цел също така могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в частна или в обществена полза.

ВАЖНО! Определянето на дейността на ЮЛ като дейност в обществена полза е неотменимо, щом това обстоятелството се впише. ЮЛНЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен регистър към Министерство на правосъдието. За тях се прилагат и специални правила. Законът допуска извършването и на стопанска дейност, стига тя да е свързана с основната дейност и приходите от нея служат за нестопански цели. Установено е и изискване предметът на стопанска дейност да е посочен в устава. За осъществяване на стопанската дейност е възможно ЮЛНЦ да участват в ТД – да създават ЕООД или ЕАД. Това ТД може да сключва всички сделки по търговския закон, стига  приходите от дейността му да служат за целите на сдружението/фондацията.

Как се учредява ЮЛНЦ?

ЮЛНЦ могат да се учредяват както от физически така и от юридически лица и възникват като субекти от момента на вписването им в регистъра на ЮЛНЦ.

Първата важна стъпка при учредяването на ЮЛНЦ е изборът на име. Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел, трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Възможно е името което сте избрали да е вече заето, за това е необходимо да направите предварителна проверка и да ако е свободно, да го запазите.

 

Сдружения

Сдруженията са обединения на лица за осъществяване на нестопанска дейност (такава, която не е насочена към реализиране на доходи от продукция или продажба на стоки/услуги

Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица. Актът, с който се учредява сдружението е устав, който трябва да съдържа следните реквизити :

 1. наименованието;
 2. седалището;
 3. целите и средствата за тяхното постигане;
 4. определянето вида на дейност съгласно;
 5. предмета на дейност;
 6. органите на управление;
 7. клоновете;
 8. правомощията на органите на сдружението;
 9. правилата относно начина на представляване на сдружението;
 10. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
 11. срока, за който е учредено сдружението;
 12. реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
 13. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите

Мога ли да членувам в сдружение? Какви са моите права и задължения?

Членуването в сдружението е доброволно. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по ред, предвиден в устава.  Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в устава. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Ако сте член на сдружение не отговаряте лично за задълженията на сдружението.

ВАЖНО! Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Какви органи управляват сдружението?

Върховен колективен волеобразуващ орган с решаваща компетентност  е общото събрание, което  се състои от всички членове на сдружението освен ако в устава не е предвидено друго.  Правомощията на общото събрание са изброени в ЗЮЛНЦ.

Сдруженията имат и орган с изпълнителни функции –  Управителният съвет, който се състои най-малко от три лица – членове на сдружението.  По желание на учредителите, може да бъде създаден и един факултативен орган –контролен съвет.

 

Фондации

За разлика от сдруженията, фондациите нямат членска маса. Учредителят предоставя на фондацията определено имущество, определя целите и органната й структура.Отсъствието на членска маса води до това фондацията да се определя като „персонофицирано имущество посветено на определена цел”.  Няма пречка фондацията да има за цел подкрепа на проекти, които се реализират в чужбина. Също така няма пречка чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел  да учреди клон у нас, ако целите му не противоречат на обществения ред и закона в Република България.

Фондация може да се учреди с акт на дарение или със  завещание. Няма изискване за минимална сума за учредяване, но следва да се пресметнат таксите, които се събират от държавните учреждения във връзка регистрацията. Фондациите не могат да имат стопанска цел, но могат да извършват  стопанска дейност. Те имат право да осъществяват допълнителна стопанска дейност само доколкото тя е свързана с предмета на основната им нестопанска дейност. Получените приходи могат да се използват само за постигането на целите, които са заложени в учредителния акт. В този смисъл възможността фондациите свободно да развиват стопанска дейност е силно ограничена, тъй като критерий за обособяване на тази категория правни субекти – юридически лица с нестопанска цел, е именно естеството на техните цели.

Как да учредя фондация приживе?

Първата стъпка е избор и запазване на име. След като запазите име, следва да се подпише учредителният акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел – с нотариална заверка на подписа. Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица. Имуществото, предоставено с учредителния акт, се счита за имущество на фондацията. Следва да се открие и набирателна сметка.

Учредителният акт трябва да включва : наименованието на фондацията, седалището и адреса на управление, целите, видът на дейността /в частна или в обществена полза/, предоставеното имущество, органите и техните правомощия, представителства и  срокът, за който се учредява, ако има такъв. Учредителят или овластено от него лице следва да направи искане за вписване на фондацията в регистъра за ЮЛНЦ в района на окръжния съд по седалището. С факта на вписването възниква юридическото лице с нестопанска цел. При учредяване на фондация чрез дарение в съда се внасят следните документи:

 1. Заявление – изхожда от учредителя или от избрания от него управителен орган.
 2. Учредителен акт
 3. Протокол с решение на управителния орган на юридическото лице – учредител за учредяване на фондация с дарение.
 4. Удостоверение за уникалност на наименованието на фондацията.
 5. Образци от подписите на лицата, които ще представляват фондацията.
 6. Банково бордеро, с което се удостоверява, че е прехвърлена сума по сметката на фондацията.
 7. Документи за внесени държавни такси за вписване и обнародване на решението за вписване на фондацията.

Какви органи на управление има фондацията?

Фондацията следва да има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен. Възможно е да бъде предвидено създаването на повече от един орган на управление. Конкретните правомощия на управителните органи на фондацията следва изрично и изчерпателно да бъдат регламентирани в учредителния акт.

Кога се прекратява фондацията?

Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:

 1. С изтичането на срока, за който е учредено по иск на всеки заинтересуван или прокурора, като прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор;
 2. С решение на върховния си орган или учредителя.
 3. С решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, по иск на всеки заинтересуван или прокурора, като прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор, в следните хипотези:

а) ако не е учредено по законния ред;

б) ако извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) ако е обявено в несъстоятелност.

При прекратяването също така се извършва ликвидация, а относно несъстоятелността се прилагат правилата на Търговския закон. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно Устава, Учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел.

 

Има ли допълнителни изисквания при учредяването на ЮЛНЦ?

Новосъздаденото юридическо лице с нестопанска цел подлежи на:

 1. Регистрация по БУЛСТАТ; Регистър БУЛСТАТ се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Регистрацията се извършва в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища по регистрация на съответната фондация.
 2. Данъчна регистрация и данъчни облекчения; Единственото данъчно облекчение, което засяга фондациите е по Закона за Местните данъци и такси. Освободени са от данък непаричните вноски в капитала на Юридическо лице с нестопанска цел. Вноските на дарителите /физически и юридически лица/ не се облагат с данъци, но фондацията като юридическо лице дължи данък върху полученото дарение, чиято стойност  е  5%.
 3. Регистрация в Териториално поделение на Националния Осигурителен Институт. Юридическите лица, вкл. фондациите се регистрират в териториалните поделения на Националния осигурителен институт в 7-дневен срок от вписването им в съдебния регистър или от акта за учредяването им.

 

Какви са особеностите свързани с  Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност?

Съществуват специфични изисквания към учредяването и дейността на тази категория ЮЛ. От гледна точка на правно-организационната си форма тези ЮЛ могат да бъдат учредявани само като сдружения или като фондации. За учредяването им е необходимо участие на поне 7 дееспособни ФЛ или 3 ЮЛ. Съдържанието на устава на тези ЮЛ е подчинено на следните изисквания:

а) в устава трябва изрично да е записано, че са създадени за общественополезна дейност;

б) целите им могат да бъдат свързани с развитие и утвърждаване на духовните ценности, в областта на здравеопазването, образованието, културата и т.н. Тези цели са изброени в чл. 38, ал. 1 ЗЮЛНЦ.

ЮЛНЦ за общественополезна дейност подлежат на вписване след възникването си и в нарочния централен регистър при Министерството на правосъдието. Заявяването на тази категория ЮЛ в посочения централен регистър следва да стане не по-късно от 2 месеца след вписването в окръжния съд.

ЮЛНЦ за общественополезна дейност имат законно задължение да водят книги за протоколите от заседанието на своите колегиални органи, както и да изготвят годишни доклади за своята дейност. Освен това ЮЛНЦ за общественополезна дейност са длъжни да изготвят годишни финансови отчети, които подлежат на независим одит при спазване на Закона за счетоводството.

Органната структура на тези ЮЛ е подчинена на императивното изискване за колегиалното начало. Съгласно ЗЮЛНЦ те следва задължително да имат колективен върховен орган на управление – това изискване се отнася и за фондациите учредени в обществена полза.

Съществуват специфични правила за разходването на имуществото. ЮЛНЦ в обществена полза могат безвъзмездно да разходват имуществото си за постигане и само за постигане на целите, които са определени в съответствие със закона. Установена е забрана за сключване на правни сделки с лица-членове на управителните органи на ЮЛ или свързани с тях лица (единственото изключение е сделката да е от очевидна полза за ЮЛ за общественополезна дейност). Законът забранява прехвърляне на имущество на това ЮЛ в полза на определени други лица в случай на ликвидационно производство. При приключване на ликвидационното производство остатъчното имущество се предоставя от съда или от общината по местонахождение на седалището на ликвидираното ЮЛ на друго ЮЛ, създадено за извършване на общественополезна дейност.

Особеност в режима на ЮЛ за общественополезна дейност е изрично декларираната от закона държавна подкрепа за дейността на тази категория ЮЛ, която се изразява в предоставяне на данъчни, митнически, лихвено-кредитни и други финансови облекчения, държавата също може целево да финансира дейността на такива ЮЛ.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.