works

Узаконяване на строежи. Какво е статут на търпимост на един имот?

Ако един строеж не отговаря на определени изисквания предвидени в Закона за устройство на територията, то той е незаконен. Незаконен ще е строежът, който несъответства с предвижданията и изискванията на действащия подробен устройствен план; ако е без строителни книжа; ако е без съгласувани инвестиционни проекти; ако е без разрешение за строеж; ако има съществени отклонения от съгласувания инвестиционен проект и др.

Възможно е строежът да не отговаря на всички изисквания, предвидени в ЗУТ и да не е незаконен, а да е строеж с нарушение. Констатирането на незаконно строителство е в компетенциите на ДНСК, РДНСК и общинската администрация.

Когато компетентните органи разкрият и констатират наличието на незаконен строеж, те издават заповед за спиране на строителството, забраняват достъпа до строежа, след което Началникът на ДНСК издава заповед за премахване на строежа. На нарушителите се налага глоба.

Узаконяване на незаконни строежи се допуска само при определени условия. Всички незаконни строежи, които са извършени след 26.07.2003 г. подлежат на премахване. По принцип първоначално предвидения срок в закона за подаване на заявление за узаконяване на строежи беше до 26.01.2004 г. В годините обаче последваха множество изменения с които този срок беше удължаван.

Съгласно параграф 127, ал.1 от ЗУТ Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Удостоверението за търпимост се издава след подаване на писмено заявление до главния архитект на общината, в която се намира имотът. Към заявлението следва да се приложи документ за собственост на земята или право на строеж; документи, които доказват, че строежът е изграден преди 31.03.2001 г.; доказателства за съответствие на строежа с разпоредбите, които са действали по времето на извършването му и бележка за заплатена държавна такса. Относно доказателствата, че строежът е бил построен преди 31.03.2001 г. законът дава възможност да се използват всички допустими доказателствени средства, предвидени в Администартивнопроцесуалния кодекс. Най-често в практиката се представя декларация от трима свидетели, по възможност съседи на имота, като подписите на свидетелите се заверяват от нотариус.

В случай, че архитектът на общината откаже да издаде удостоверение за търпимост, отказът му подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административния съд по место нахождение на имота.

Имайте предвид, че удостоверението за търпимост не узаконява имота, а само позволява същият да бъде обект на прехвърлителни сделки. На следващо място, ако искате да ви се издаде разрешение за строеж, но в имота имате незаконна сграда, то няма да Ви бъде издадено докато тя не се премахне или узакони. Наличието на удостоверение за търпимост не е гаранция, че ако решите да пристроявате търпимата сграда или да я надстроявате, ще ви бъде издадено разрешение за това.

Процедурата по издаване на удостоверение за търпимост е възможна само за строежи, които са извършени без някога да е издавано разрешение за строеж. Ако има издадено разрешение за строеж, но липсват последващите документи, респективно крайният акт за въвеждане в експлоатация – процедурата е съвсем различна.

Съгласно установената съдебна практика, удостоверението за търпимост не обвързва органите на ДНСК в производство по установяване и премахване на незаконен строеж. В това производство се изследва на самостоятелно основание търпимостта на строежа и е напълно възможно органите на ДНСК да издадат заповед за премахването му. Заповедта за премахване на даден строеж също може да бъде атакувана по съдебен ред.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.