0002561_employee-share-ownership-plans-for-owners_600

Съсобственост – същност, видове, възникване и прекратяване

Какво представлява съсобствеността?

Съсобствеността  е вид правна общност между различни лица във връзка с една и съща вещ.

Съсобствеността е правно състояние, при което правото на собственост се притежава едновременно от две или повече лица, които се наричат съсобственици. Степента на участие на всеки съсобственик в единното право се измерва със специална мерна единица, наречена идеална част. Чрез идеалните части се определ какъв размер на участие има всеки съсобственик в правото на собственост.

 

Какви видове съсобственост съществуват?

С оглед на режима, на който се подчинява съсобствеността тя бива три вида:

  1. Обикновената (дялова) съсобственост е тази, уредена в Закона за собствеността – при нея се обособяват дялове между съсобствениците и на базата на тези дялове се уреждат вътрешните отношения между тях.
  2. Гражданското дружество – особеното при нея е, че съсобствениците задължително трябва да са участници в гражданското дружество и да участват в дейността му. При този вид съсобственост управлението се извършва с решения, формирани от дяловете на съсобствениците с 50+1%.
  3. Съпружеската имуществена общност. Особеност тук е, че съсобствениците са само двама в качеството си на съпрузи. Тази съсобственост се подчинява на идеята да осигури материална база за съществуване на семейството като особен вид правна и социална общност. Тук също има особености, които я отличават от дяловата съсобственост. Уредбата й се съдържа в Семейния кодекс и в ГПК.

 

Друг критерий за разграничение на видовете съсобственост е възможността тя да се прекрати чрез делба. Съсобствеността бива делима и неделима. Като правило обикновената дялова съсобственост е делима. Бездяловата съсобственост (съпружеска имуществена общност) е неделима, защото това ще компрометира самата ѝ същност. Съсобствеността по договора за гражданско дружество е неделима докато е в сила договорът. Неделима съсобственост е и съсобствеността върху общи части в сгради в етажна собственост.

 

Следващото деление е според начина на възникване на съсобствеността – принудителна, доброволна, случайна.  Принудителната съсобственост възниква без значение от волята на лицата – например съпружеската общност.  Доброволната възниква като резултат от свободно изразената воля на самите съсобственици – например две лица купуват в съсобственост някаква вещ. Случайната е резултат от някакво събитие с правни последици – например при наследяване.

 

Как възниква съсобствеността?

На първо място съсобствеността може да възникне чрез договор – по уговорка между страните. Както вече беше посочено, може да възникне и при наследяване – няколко лица получават един имот като наследство. В други хипотези съсобственост може да възникне принудително (императивно): при брак всяко придобиване от един от съпрузите по време на брака става съвместен принос; придобитото в резултат на дейността на гражданското дружество става съсобственост на съдружниците; при присъда, определяща конфискация на част от имуществото на едно лице.

 

Как можете да прекратите съсобственоста?

Съсобствеността се прекратява на първо място с погиването на вещта. Друга хипотеза е  един съсобственик да съсредоточи в себе си дяловете на всички останали съсобственици независимо по какъв начин – чрез купуване, чрез наследяване. Възможно е да се стигне до прекратяване на съсобствеността и при сливане на различни съсобственици – например вследствие на преобразуване на  юридическо лице или наследяване на физическо лице.

 

Най-важният способ за прекратяване на съсобствеността е делбата. Тя е уредена като постоянно съществуваща възможност, до която може да се прибегне във всеки момент от съществуването на съсобствеността. Законът за собствеността установява два вида делба – доброволна и искова делба (още делба по съдебен ред). Когато делбата е доброволна, тя се осъществява чрез договор, в който трябва да участват всички съсобственици, като законът постави изисквания относно формата, в която трябва да бъде сключен този договор. Като форма за действителност се изисква договор за делба на вещи на стойност над 50 лева и на недвижим имоти да бъде извършена с нотариална заверка на подписите. Неучастието на който и да е съсобственик в делбата прави делбата нищожна. По-различна е картината при съдебната делба. Там сме изправени пред  право, упражнявано по съдебен ред, с което единият или повече от съсобствениците желае да прекрати съществуващата съсобственост и така внася промяна в правната сфера на останалите съсобственици. На първо място искът за делба не се прекратява по давност. Това е един от малкото искове, които не се погасяват по давност. Нещо повече, според чл. 34 ЗС дори да има изрична уговорка между съсобствениците за неизвършване на делба, всеки съсобственик може да поиска извършването на такава. За да е валидна делбата, трябва да участват абсолютно всички съсобственици. Ако един съсобственик липсва, делбата също е нищожна.

Законодателят предвижда различни прийоми за извършване на делбата с оглед това какъв е видът на деленото имущество и какви възможности представлява то. Ако предмет на делбата е делима вещ и тя може да се раздели, така че да има самостоятелни вещи за всеки един от съделителите, прибризително отговаряща на идеалнатите им части, ще се стигне до физическа делба. Друга е хипотезата, когато вещта е неделима или когато е делима, но няма как да се обособят самостоятелни вещи за всеки от съделителите. Тогава вещта се изнася на публична продан и получената сума се разделя между съсобствениците съобразно размера на идеалните им части. Третият възможен вариант е при няколко различни имущества – кола, вила, яхта, студио, мезонет, земеделски земи и т.н. В този случай може да се обособят отделни дялове във връзка с всеки един от тези обекти, които обикновено стремежът е да отговарят на квотите на всеки от съделителите и вече по преценка на съда в едни случаи той директно разпределя обособените обекти (по-рядък случай), а в други случаи се тегли жребий кой от съделителите кой дял ще получи. С това съсобствеността се прекратява.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.