80620537

Събирателно дружество

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Събирателното дружество е най-яркият представител на персоналните дружества.  събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено.

Персоналното ТД е корпоративно ЮЛ – има членска маса. То се учредява по силата на учредителен договор, а  учредителите трябва да са две или повече лица: физически лица, еднолични търговци, капиталови търговски дружества. Чуждестранно ФЛ може да е учредител, ако има постоянен адрес в РБ. НЕ може да бъде съдружник: кооперация, банка и застрахователно дружество,  ЮЛНЦ, държавата и общините.

Събирателното дружество трябва да има търговско име. Наименованието трябва да съдържа фамилията (или фирмата) на поне един от съдружниците и да е указано, че става дума за СД: „събирателно дружество”, „съдружие” или „сие”. Трябва да отговаря на истината (напр. ЕТ да има личното и фамилното име на физическото лице), да не въвежда в заблуждение, да не накърнява обществения ред и морала, да е на български език и да не е идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.

 

Каква е отговорността на съдружниците в СД?

Най-характерното за СД е, че отговорността на съдружниците е лична, неограничена, солидарна, субсидиарна и ретроактивна.

Лична отговорност – означава, че съдружникът отговаря с личното си имущество за задължението на дружеството.

Неограничена отговорност – съдружникът отговаря с цялото си лично имущество, но без да се включва несеквестируемото.

Солидарна отговорност – тази солидарност има две измерения:

 1. Солидарност между съдружниците: т.е. кредиторът може да насочи претенция срещу всеки от тях за цялото задължение;
 2. Солидарност с дружеството, което е главния длъжник: кредиторът. може да насочи претенцията си към дружеството/съдружниците като солидарни.

Субсидиарна отговорност – Ако се стигне до изпълнителен процес изпълнението се насочва първо върху имуществото на самото дружество и ако не се удовлетвори идва имуществото на длъжниците, които  отговарят солидарно за това задължение.

Ретроактивна отговорност  – всеки съдружник отговаря и за старите задължения на дружеството, възникнали преди той да му стане член.

 

ВАЖНО! Отговорността на съдружниците преживява дружеството и ако СД се прекрати, съдружниците ще продължат да отговарят за задълженията му. Отговорността на съдружниците е пробив в концепцията за ЮЛ. Разумът на закона се крие в това, че събирателните дружества не формират капитал и в този смисъл няма гаранция за задълженията им.

 

Как се учредява СД?

Учредяването се състои от два елемента:

А) Учредителен договор.

 1. Формата е писмена с нотариална заверка на подписите на съдружниците.
 2. В закона е определено минималното съдържание на учредителния договор

Б) Вписване в ТР: за да възникне дружеството трябва да се впише в ТР. Заявлението за вписване трябва да бъде подписано от всички съдружници!  Към него се прилага учредителният договор. Лицата, които според договора представляват дружеството представят образци от подписите си.

 

Какви права и задължения имат съдружниците? Правата на съдружника в СД са два вида – имуществени и неимуществени.

ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА

 1. Право на част от печалбата. Това право е условно право, защото може никога да не се реализира като конкретно право на вземане, защото дружеството може никога да не излезе на печалба. ВАЖНО! Всеки съдружник участва задължително в загубите и печалбата. Недопустимо е едни да участват само в загубите, а други само при разпределение на печалбата.
 2. Право на ликвидационен дял: възниква при прекратяване на дружеството. Когато се изпълнят всички задължения спрямо третите лица, съдружниците имат право да си разпределят остатъка от имуществото. При напускане на дружествтото съдружникът има право на стойността от неговия дружествен дял. Тази стойност се определя сс оглед имуществото на дружеството към момента на прекратяване на членственото правоотношение.
 3. Право на обезщетение за разноските, които съдружникът прави при и по повод осъществяване на дейността на дружеството
 4. Право на обезщетение за вредите, претърпени при и по повод осъществяване на дружествената дейност. – Злополука, материални и др. загуби
 5. Право на мораторна лихва за забавяне на обезщетенията.

 

НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА

 1. Право да управлява и представлява – всеки от съдружниците може да управлява и да представлява дружеството. Това е принципът.
 2. Право на глас – когато според УД решенията се взимат с мнозинство всеки съдружник има право на един глас. Правото на глас не може да се отмени и има императивен характер.
 3. Право на контрол – всеки от съдружниците има право да контролира дейността на останалите съдружници.

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ на съдружниците в СД също са имуществени и неимуществени.

Имуществени задължения

 1. Задължение за вноска – основното имуществено задължение;
 2. Задължение за мораторна лихва – при забавяне изпълнението на задължението за вноска.

 

Неимуществените задължения

 1. Лично участие в дейността на СД и полагане на грижата на добрия търговец.
 2. Въздържане от конкурентна дейност:

Без съгласието на останалите съдружници, съдружникът не може да участва в друго ТД със същия предмет на дейност и не може да извършва сделки от предмета на дейност на СД за себе си или за другиго.

 

Как се управлява СД?

Въпреки че СД е персонифицирано, то няма институционализирани органи – няма Общо събрание, УС, Контролен съвет, Надзорен съвет, защото всеки от съдружниците играе такава роля, всеки от съдружниците може да управлява дружеството по отделно. Това е не само право, но и тяхно задължение.

С дружествения договор, обаче, може управлението да бъде възложено на един или няколко съдружници или на друго лице (трето за дружеството).

 

Кога и как се прекратява СД?

 1. С изтичането на срока, за който е учредено или с настъпването на прекратително условие
 2. По съгласие на съдружниците: ако бъде прекратено по взаимно съгласие (не по съдебен ред), съдружниците във фазата на ликвидацията могат да вземат решение за продължаване на прекратеното дружество. Условието е да не се е стигнало до разпределянето на имуществото.
 3. Смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник или прекратяването на съдружник – ЮЛ. Показва колко е тясна връзката между съдружниците в СД. Може в дружествения договор да се уговори, че смъртта – факт./юридическа няма да води до това.
 4. При искане на синдика на изпаднал в несъстоятелност съдружник: ако някой от съдружниците изпадне в несъстоятелност, синдикът му може да поиска прекратяване на дружеството.
 5. С предизвестие за прекратяване от съдружник – всеки може с предизвестие да иска прекратяване на дружеството.
 6. Със съдебно решение . Окръжният съд може да прекрати СД по искане на съдружник, когато друг съдружник:
  1. Виновно не изпълни свое задължение по договора;
  2. Е в обективна невъзможност да изпълни свое задължение по договора
  3. Действа против интересите на дружеството.
 7. С предизвестие от личен кредитор на съдружник, които 6 месеца не може да се удовлетвори от принудителното изпълнение върху движимото имущество на съдружника
 8. При преобразуване на дружеството.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.