брак

Сключване на брак

Целта на сключването на брак е създаване на семейство и възникване на последиците  от брака. Сключването на брак се състои се от волеизявленията на две лица – мъж и жена, насочени към пораждането на правните последици на брака.

Процедура. Следва да се има предвид, че в рамките на България желаещите да сключат брак могат да го направят само в една община. Лицата могат да сключат брак където решат, а не по адресна регистрация.

Необходими документи. Всеки от двамата, встъпващи в брак, трябва да представи декларация, че не съществуват пречки за брак. Второ, медицинско свидетелство/ удостоверение, че не съществуват болести, които са пречка за брака. Ако в медицинското удостоверение е записано, че някой от встъпващите в брак страна от заболяване, което е пречка за брак, брак може да се сключи, но с изричното съгласие на едното от лицата, че е запознато с това и въпреки това иска да встъпи в брак със заболялото лице. Към момента на сключване на брака съпрузите могат да представят нотариално заверена декларация, с която избират законов режим на разделност или на общност относно имуществото. Възможно е да са решили да сключат брачен договор, като трябва да представят пред длъжностно лице удостоверение от нотариуса, който е заверил договора. Брачен договор може да бъде сключен и преди сключване на брак с цел съпрузите да уредят имуществените си отношения след сключването на брака. Документите трябва да са налице към момента на сключване на брака.

Ако съпрузите не са избрали имуществен режим, приложение намира режимът на общност. Независимо от това във всеки един момент от брака, съпрузите могат да изберат, дали да променят приложимия законов режим или да сключат брачен договор.

Акт за граждански брак. Актът се подписва от двамата встъпващи в брак, а след това от двамата свидетели и накрая от длъжностното лице по гражданско състояние. Участието на свидетели е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, но ако случайно поради някакви причина е пропуснат подписът на някой свидетел това няма да се отрази върху валидността на акта за брак. Дори неучастието на свидетел също няма да се отрази на валидността на брака. В акта за брак намират място още две неща. Първото е избраният имуществен режим, който се отразява в акта. Страните обаче не са длъжни да изберат режим и ако не са представили нито декларация за избор, нито удостоверение за сключен брачен договор, се прилага законовият режим на общото имуществено състояние.

Фамилно име. Има три възможности. Първо, всеки от съпрузите може да запази собственото си фамилно име. Второ, всеки от стъпващите в брака може да вземе фамилното име на другия съпруг. Трето, да се добави фамилното име на другия съпруг към собственото. Като фамилно име може да бъде прието или добавено името, с което съпруга е известен в обществото (бащиното име).

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.