MLS-272545-pepeekeo-farmland-sold-12.31.14-

Сервитутни вещни права

Какво представляват сервитутите?

 

Сервитутните права са особен вид вещни права. Като правило са свързани с поземлени имоти и необходимостта да се обслужи тяхното безпрепятствено използване. Те са изключително многобройни и разнообразни, поради което говорим за сервитутни права  като събирателно понятие, а не за отделно сервитутно право. Сервитути извън изрично уредените в закона не може да съществуват. За разлика от другите вещни права, в Закона за собствеността няма централизирана правна уредба за сервитутите. Тяхната правна уредба е разпръсната в различни закони: Закон за собствеността, Закон за горите, Закон за водите, Закон за енергетиката, Закон за устройство на територията и др.

 

Сервитутът може да се определи като тежест, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик.

 

Какво включват сервитутните права?

 

На първо място, сервитутът включва в съдържанието си правомощието владение. То е свързано с упражняване на власт върху служещия имот в рамките на сервитута.  Правомощието разпореждане се изразява с възможността сервитутът да бъде прехвърлят заедно със собствеността на господстващия имот. Сервитутът включва в себе си и едно специфично правомощие, което е различно в зависимост от съответния вид сервитут – правомощието да се преминава, да се прокара водопровод, да не се строи и т.н.

 

Какви видове сервитутни права съществуват?

 

На първо място сервитутите могат да бъдат положителни и отрицателни в завимост от възможността собственикът на господстващия имот да въздейства активно върху служещия имот. Положителен е например сервитутът за преминаване, а отрицателен – да не се застроява върху имота.Сервитутите се делят на прекъсвани и непрекъсвани в зависимост от това дали са необходими отделни действия по упражняването им или наличие на трайно състояние. Прекъсван е сервитутът на преминаване през служещия имот, а непрекъсван – сервитутът на прекарване на проводи.

 

Сервитутите биват видими (явни) и невидими (скрити) в зависимост от видимостта на измененията в подчинения имот. Друго деление е на законни и принудителни. Законни са тези сервитути, които са предвидени в закона и могат да бъдат установени върху служещия имот дори против волята на неговия собственик. За разлика от тях, за учредяването на доброволните сервитути се изисква задължително съгласие на собственика на служещия имот и те не могат да бъдат учредени по принудителен ред.

 

Как да учредите сервитут?

 

Учредяването на сервитутите става по различни начини и под  различна форма:

  1.  по Закона за горите сервитут върху поземлени горски територии се учредява във форма на нотариален акт;
  2.  по ЗУТ сервитут за преминаване се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите
  3. по Закона за водите сервитут за водопрекарване се учредява с акт на директора на басейновата дирекция

 

Когато говорим за учредяване на сервитутите, става въпрос за случаите, когато това не е установено в закон, а става по силата на правен акт/правно действие. Наличието на господстващ и служещ имот предпоставя наличието на съгласие между двамата собственици (не е задължително обаче такова да бъде постигнато), ето защо често при учредяването на сервитутите се предвиждат алтернативни форми.

 

Възможни са и случаи, в които учредяването е само по принудителен ред . Например по Закона за опазване на селскостопанското имущество собственик или ползувател на селскостопанска земя, която няма изход на обществен път, може да поиска от кмета на района или кметството по местонахождението на имота да му разреши право на преминаване през съседните. Това не изключва възможността страните доброволно да учредят сервитута – в този случай обаче учредяването ще трябва да е във формата на нотариален акт.

 

Има и други случаи, в които съвсем еднозначно (без възможност за доброволно учредяване) сервитутът се учредява по принудителен ред. Така се учтедява сервитут за преминаване на хора и техника или за прекарване на въздушни и подземни електропроводи по Закона за енергетиката. На първо място трябва да има влязъл в сила подробен устройствен план ,  с който се определя трасето, през което ще се прокара сервитутът. Второ, трябва да се заплати  еднократно обезщетение на собственика на служещия имот.

 

Кога и как се прекратяват сервитутите?

 

Сервитутът се прекратява с изтичането на срока, за който е бил учреден. Освен това той може да се прекрати по давност при неупражняване на правото. Сервитутът се прекратява и при отказ на притежателя му; с прекратяване на договора, с който е бил учреден; със сливането на собственика на имота и титулярът на сервитута в едно лице. На последно място сервитутните права се прекратяват при отпадане на нуждата от тях.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.