building-approval

Разрешение за строеж

Наследили сте парцел, или пък се каните да закупите, а може би вече сте закупили парцел? Искате да строите?

 

Процедурата по издаване на разрешение за строеж е регламентирана в Закона за устройство на територията. Разрешението се издава от Главния архитект на общината, а за градовете с райониране – от архитекта на района по решение на общинския съвет.

За да Ви бъде изобщо издадено разрешение за строеж е необходимо наличието на подробен устройствен план (ПУП).

Най-просто казано, поземленият имот, в който искате да строите, трябва да е урегулиран. Ако не е, то се налага изменение в ПУП или изработване на ПУП. Ако имотът Ви е с предназначение „земеделска земя” – пак не можете да строите. Налага се промяна на предназначението, което също е свързано с изработване на ПУП.

Следващата стъпка във връзка с разрешението за строеж е изработването на инвестиционен проект /в случаите, в които се изисква/ или снабдяването с виза за проектиране /в предвидените от закона случаи/. Визата за проектиране се издава от главния архитект на общината, а инвестиционните проекти се изработват от лицензирани проектантски фирми, след което се съгласуват с архитекта на общината.

Всичко зависи от това какво искате да строите – тоест от категорията на строежа.

Други необходими документи за издаването на разрешението за строеж в общия случай са: документ за собственост на имота, скица на имота, становище от експлоатационните дружества /ВиК и електроразпределителните дружества/; предварителни договори за присъединяване към експлоатационните дружества, одобрение на инвестиционния проект. Разрешението за строеж може да се издаде едновременно с одобрението на инвестиционния проект, ако заявителят е поискал изрично това.

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината или района. В него се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията свързани с изпълнението на строежа и др.

За издаването на разрешение за строеж се заплаща такса, съгласно Закона за местните данъци и такси и съответната наредба, действаща на територията на конкретната община.

Разрешението за строеж се получава от възложителя или негов пълномощник. За издаването на разрешението за строеж се съобщава на заинтересуваните лица.

Разрешението за строеж, респективно отказът за издаване на такова, могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването по съответния ред, предвиден в закона. Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.

Разрешението за строеж обичайно се издава за целия строеж. Възможно е обаче да бъде издадено и за отделни етапи/части на строежите в предвидените от закона случаи.

Разрешението за строеж има определен срок. Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура – ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. Това се установява писмено от органа, който го е издал. Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

В закона изрично са посочени хипотезите, при които не е необходимо издаването на разрешение за строеж.

Преди предприемане на действия по строителство, обърнете се към специалист, който подробно ще Ви консултира съобразно спецификите на Вашия казус.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.