s2

Разрешение за ползване. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Разрешението за ползване/Удостоверението за въвеждане в експлоатация или така нареченият Акт 16 /както го наричат повечето хора/ е документ, който задължително ни е необходим, за да можем да ползваме построения недвижим имот. Без този документ на практика не можем да живеем в построената от нас къща.

Законът предвижда пет категории строежи, за които е необходимо издаването на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, след приключване на строежа. Повечето къщи и жилищни постройки на практика попадат в четвърта категория и пета категория за строежи и за тях е необходимо издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване. Това са например жилищни сгради с високо застрояване.

Разрешението за ползване/удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава след фактическото приключване на строежа. Тогава се изготвя т.нар. екзекутивна документация. Тя съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строително-монтажни работи. Обичайно се изготвя от изпълнителя на строежа или от лице, определено от възложителя. Задължително се заверява от възложителя, водещия проектант, строителя, лицето упражнило авторски надзор, от физическото лице упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, и от лицето, извършило строителния надзор. Екзекутивната документация е неразделна част от строителните книжа на строежа. В общи линии целта е да се установи дали строежът е изпълнен съобразно издаденото разрешение за строеж или има отклонения. В случай, че се установят съществени отклонения, органът, който е одобрил проектите предприема действия предвидени в закона, които най-просто казано са свързани с принудително премахване на строежа.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

Когато строителството се извършва от няколко строители, всеки от тях е задължен да извърши изпитванията на своята част от строежа след приключване на строителството й.

След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Не се съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII от ЗУТ.

В техническия паспорт на строежа се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове.

В техническия паспорт на строежа се посочват всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване.

Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра – по един за възложителя и за органа, издал разрешението за строеж.

След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят подава заявление пред Дирекция за национален строителен контрол /за строежите от първа, втора и трета категория/ или пред органа издал разрешението за строеж /за строежи четвърта и пета категория/ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ.

В Закона за устройство на територията изчерпателно са изброени случаите, в които не се въвеждат в експлоатация строежите – например ако не са изпълнени в съответствие с одобрения инвестиционен проект, не е съставен технически паспорт, сертификат за енергийни характеристики, не са завършени фасадите на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект и др.

При подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация отново следва да се представят документ за собственост на имота, разрешение за строеж, задължителните актове и протоколи за строежите от съответната категория; документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура. Двете процедури отнемат различно време.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.