963109-house

Разпореждане с имущество на дете

Законът задължава родителите да управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижа на добър стопанин. Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

За да получите необходимото разрешение за разпореждане с имущество на детето е необходимо да подадете молба до районния съд по постоянен адрес на детето. Молбата се подава от единия или от двамата родители, ако детето е малолетно, а ако е непълнолетно – от детето със съгласието на родител.

В молбата до съда трябва да бъде много добре обяснено за какво точно се иска разрешението за разпореждане с имущество. Следва да съдържа три имена и ЕГН на детето, настоящ адрес на детето, три имена и ЕГН на родителите. Към молбата трябва да се приложи копие от акта за раждане на детето, както и други доказателства, ако е необходимо – например копие от нотариален акт, удостоверение за банкова сметка и пр.

Съдът разглежда молбата и преценява във всеки конкретен случай дали ще бъде в интерес на детето да разреши исканото разпореждане. Допълнително, преди да се произнесе по молбата, съдът може да поиска становище и от дирекция „Социално подпомагане” относно защитата интересите на детето при разпореждането.

Следва да имате предвид, че ако детето е навършило 10 години, съдът задължително трябва да го изслуша в съдебно заседание.

Съдът, ако намери, че исканото разрешение за разпореждане, не е в интерес на детето ще отхвърли молбата. Ако приеме, че молбата е основателна – може да я уважи и да разреши разпореждането, така както е поискано в молбата, а може и да даде разрешение, но при спазването на допълнителни условия.

Какво имаме предвид? Ако например сте поискали разрешение да се разпоредите с недвижим имот, собственост на детето, съдът може да допусне разпореждането, но само и единствено при условие, че продажната цена по сделката бъде заплатена по банкова сметка на детето в деня на изповядване на сделката. Това означава, че ако купувачът по сделката е решил да заплати продажната цена чрез ипотечен кредит от банка, то той на практика няма да може да заплати продажната цена в деня на сделката и по всяка вероятност сделката ще се осуети. Това са много важни детайли, които следва да вземете предвид. При ипотечните кредити банката обичайно превежда сумата след като се впише нотариалният акт за ипотеката, а това технически може да отнеме няколко работни дни. Ако съдът е дал разрешение за разпореждане с имота, собственост на непълнолетното дете, при условие, че продажната цена бъде заплатена в деня на сделката, нотариусът на практика няма да може да изповяда прехвърлянето.

Имайте предвид, че разрешението на съда е само за конкретната сделка. Ако тя не се състои, полученото разрешение няма да може да се ползва за следваща сделка, а ще трябва да се иска ново.

Друга особеност, която трябва да имате предвид при разпореждането с недвижими имоти, е Закона за ограничаване на плащанията в брой. Съгласно този закон, ако продажната цена на имота е над 10 000 лв. тя задължително следва да бъде заплатена по банкова сметка. Тъй като имотът е собственост на непълнолетното дете, то и банковата сметка трябва да е на негово име. Това означава, че ако сте решили да продадете имота на непълнолетното Ви дете с намерение да използвате получените пари, за да доплатите покупката на по-голям имот, то Вие ще трябва да искате ново разрешение от съда, този път, за да се разпоредите с банковата сметка на детето, по която е постъпила продажната цена.

Относно разрешението за разпореждане с влогове на името на детето – трябва да знаете, че то не се получава веднъж за винаги. Всеки път, когато искате да теглите от сметката на детето, ще е необходимо да искате разрешение от районния съд и да се мотивирате конкретната сума за какво е необходима. Съдебната практика допуска и разрешение за регулярни тегления на определена сума, но като цяло всичко зависи от спецификите на конкретния казус.

 

ОБОБЩЕНИЕ

  1. Обмислете добре преди да вземете решение да закупите/прехвърлите имот на името на непълнолетното Ви дете.
  2. Ако решите да продавате имот, който е собственост на непълнолетното Ви дете, обмислете добре как ще аргументирате молбата си до съда и не се обвързвайте с никакви предварителни договори за продажбна на недвижим имот, преди да сте получили разрешение от съда.
  3. Обърнете се към квалифициран юрист или адвокат, който да Ви съдейства при изготвянето на молбата до съда, за да сте сигурни, че тя бъде добре аргументирана.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.