divorce-lawyer

Развод по исков ред

Разводът по исков ред е също често използван начин за прекратяване на брака.

Към този вид развод се преминава, когато отношенията на съпрузите са влошени до такава степен, че те не постигат съгласие за развод по взаимно съгласие.

Също така, често този вид развод се ползва, когато липсва съгласие между съпрузите относно някои от задължителните въпроси, по които трябва да има произнасяне, когато се провежда процедура по развод. Например, съпрузите желаят да се разведат, имат съгласие за ползването на семейното жилище, за издръжката и фамилното име след развода, но нямат съгласие по въпроса кой от двамата да упражнява родителските права върху децата и при кого да живеят те.

Много често към този вид развод се преминава, когато някой от съпрузите с поведението си виновно е допринесъл за разстройството на брака.

Дълбоко и непоправимо разстройство на брака

Когато се заведе дело за развод по исков ред, на първо място съдът изследва въпроса дали е налице настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Ако съдът установи, че разстройване на брака липсва или пък то не е достатъчно дълбоко или че е поправимо и бракът може да се заздрави, то тогава съдът ЩЕ ОТХВЪРЛИ ИСКА ЗА РАЗВОД.

Необходимостта от установяването на такова разстройство се корени в защитата, която Семейният кодекс дава на института на брака, като се цели са не разваля едно семейство и да се позволява развод, когато съдът прецени, че проблемите между съпрузите са преодолими и не са довели до пълно и трайно отчуждаване помежду им.

Вина при развода

Докато произнасянето на съда по въпроса с дълбокото и непоправимо разстройство на брака е задължително, когато някой от съпрузите е подал молба за развод, то произнасянето по въпроса за вината е допълнителен и незадължителен въпрос. По въпроса за вината съдът се произнася само ако някой от съпрузите поиска това.

Вината при развод по исков ред има за свои последици най-често следното:

 

  1. виновният съпруг плаща всичките разноски по делото- съдебни такси и адвокатски хонорари на другия съпруг;
  2. вината се взима предвид от съда, когато определя кой съпруг да упражнява родителските права;
  3. вината се взима предвид от съда при решаването на въпроса кой от съпрузите да продължи да ползва семейното жилище, независимо чия собственост е то;
  4. вината се взима предвид от съда, когато решава дали да осъди виновният съпруг да плаща издръжка на невиновния съпруг

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.