Couple divorcing

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-често ползваният начин за прекратяване на брака.

Процедурата е максимално облекчена, като в основата й стои личното и непоколебимо съгласие и желание на двамата съпрузи да прекратят брака си. По тази причина, в много държави разводът по взаимно съгласие е деинституционализиран от компетенциите на съдилищата и се осъществява пред специални длъжностни лица, които са натоварени с тези функции.

В Република България все още компетентен да постави развод по взаимно съгласие е единствено съдът.

Процедурата започва с подаване на молба до съда за прекратяване на брака чрез развод по взаимно съгласие. Към молбата се прилага и споразумение за развод, в което съпрузите точно и ясно посочват какво са се споразумели по всички въпроси, касаещи развода и неговите последици. Такива въпроси са, например:

  1. Упражняване на родителските права спрямо непълнолетни от брака деца
  2. Издръжката за децата
  3. Ползване на семейното жилище след развода
  4. Фамилното име на съпруга/ата след развода
  5. и други.

След подаване на документите в съда се образува гражданско дело за развод, като съдът насрочва съдебно заседание, на което призовава двамата съпрузи да се явят лично.

Законът поставя в задължение личното явяване и на двамата съпрузи, за да може съдът лично и непосредствено да се увери, че и двамата съпрузи желаят развод, лично и доброволно са подписали споразумението за развод, както и че желанието им е все още налично и непоколебимо. Неявяването на единия от съпрузите има за своя последица прекратяване на делото т.е. все едно такова дело няма и не е имало.

Съдебното заседание при развод по взаимно съгласие обикновено има кратка продължителност – около 10-15 минути. В случай, че няма неясноти във волята на съпрузите и подписаното от тях споразумение за развод, съдът единствено се уверява в тяхното желание да се разведат, след което ги освобождава, а делото се обявява за решаване.

С решението за развод съдът одобрява окончателно споразумението на съпрузите, като по този начин се гарантира, че договорките на съпрузите в него са съобразени със закона, както и с морала и добрите нрави. Обичайно съдебното решение преповтаря съдържанието на споразумението за развод. Решението на съда не подлежи на обжалване и влиза в сила веднага.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.