inheritance-in-bulgaria

Продажба на наследство

След приемането на наследство (изрично или мълчаливо) за вас възниква още една възможност – продажба на наследство. Възможно е да продадете наследството си и без да сте го приели, в този случай самият факт на продажбата ще се счита за мълчаливо приемане на наследството. Продажбата на наследство е особен вид продажба на съвкупност от права и задължения, включени в него, като не е необходимо да се посочва какво точно включва  наследствената маса.

При този вид продажба е възможно да имате разнообразни договорки с купувача, но на практика ако нямате такива, с които изрично да поемате отговорност за определени вещи, вие не носите отговорност за състоянието на наследството и неговите компоненти. Не сте длъжни да гарантирате, че определен имот или движима вещ са част от наследството. Единственото ви задължение е да се легитимирате като наследник – като представите удостоверение за наследници.

Важно е да знаете, че предварителната продажба на наследство е недействителна, необходимо е наследството да бъде открито, т.е. наследодателят ви да е починал.

Възможно е  да договорите, че ще запазите за себе си някои вещи от наследството, стига по този начин да не изменяте характера на договора – преценката е индивидуална за всеки конкретен случай, но е важно запазената част от наследството да не надвишава по такъв начин продадената, че договорът да се превърне в обикновена продажба на няколко имота или  движими вещи.

Договорът, с който продавате наследството си, трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Размерът на таксите за сключването на такъв договор зависи от материалния интерес, т.е от стойността на наследствената маса. Договорът подлежи на вписване в Имотния регистър, от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Ако имотите са повече от един, нужно е договорът да се впише от службата по вписванията  по местонахождението на всеки един от тях. Вписването  защитава интересите на купувача спрямо трети лица.

Ако преди сключване на сделката за продажба на наследството сте извършили някакви действия, например продали сте част от имуществото, следва да обезщетите купувача, т.к. той следва да получи цялото наследство като съвкупност. Ако пък  сте платили някое от задълженията на наследодателя, купувачът трябва да ви обезщети, защото със закупуването на наследството той придобива и задълженията включени в него.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.