istock_000043662090_small

Приемане на наследство по опис

Както вече знаем наследството носи както позитиви, така и негативи, т.к. включва в себе си  и задълженията на наследодателя ни, които след приемане на наследството стават наши задължения. Нещо повече, ние ще отговаряме за тях с цялото си имущество. За да се предпазим от вероятността тежестите на наследството да засегнат личното ни имущество, законът ни предоставя възможността да приемем наследството по опис, т.к преди да  приемем наследството  не сме сигурни точно какво се съдържа в него.

За да приемете наследство по опис е необходимо да има вече открито наследство и да притежавате качеството наследник. На следващо място е необходимо да сте навършили 18-годишна възраст, да можете да ръководите поведението си и да разбирате свойството и значението на постъпките си ( да нямате назначен настойник или попечител). При наличието на тези условия вие имате право да приемете наследството по опис. Тази процедура е задължителна ако сте  непълнолетен, малолетен или поставен под пълно или частично запрещение. В тези случаи законът задължава вашия настойник или попечител да приеме наследството от ваше име по опис.

Приемането на наследство по опис става с подаване на писмено заявление до районния съд по местооткриване на наследството, с което се заявява желанието ви да приемете наследството по опис. Необходима е нотариална заверка на подписа на заявлението,  а при подаването му в съда към него се прилагат и следните документи:

  1. препис-извлечение от акт за смърт – издава се от общината;
  2. удостоверение за наследници- издава се от кмета на общината;
  3. вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв.

Необходимо е да поискате от съда да опише наследството. Съставя се протокол, в който се описват поотделно всички вещи. Така по безспорен начин ще се знае точно какво има в наследеното имущество и кредиторите няма да могат да насочат претенциите си към имущество, което не е включено в приетото от вас наследство. Ваше задължение е да информирате съдията за всички имоти и вещи на наследодателя, които са ви известни. Укриването на такива има тежки последствия – загуба на защитата, която ви дава приемането на наследството по опис, т.е. ще отговаряте за наследените задължения лично с цялото си имущество.

Важно е да знаете,  че за разлика от обикновеното приемане на наследство, където не сте ограничени във времето, при приемането по опис има преклузивен (краен) срок от 3 месеца. Той започва да тече от момента, в който сте научили за смъртта на вашия наследодател и може да бъде удължен само с още 3 месеца, ако пропускът ви се дължи на непредвидени и независещи от вас обстоятелства. Ако все пак пропуснете този срок не губите правото си да приемете наследството по обикновения начин, но при това положение няма можете да предпазите личното си имущество, в  случай че задълженията в наследствената маса надхвърлят активите и.

Последствия от приемането на наследство по опис

На първо място след като приемете наследството по опис вие няма да отговаряте пред кредиторите с личното си имущество – отговорността ви ще бъде ограничена само до размера на приетото наследство. На следващо място ако наследодателят ви има няколко наследници и дори само един от тях приеме наследството по опис, останалите също ще могат да се ползват със защитата на направения  опис.  Наред с правата, при приемането на наследство по опис за вас възникват и някои задължения. Необходимо е да изпълните точно задълженията на вашия наследодател към кредиторите – ако те имат парично вземане, следва да им заплатите съответната сума (до размера на полученото от вас наследство). Длъжни сте и да управлявате наследеното имущество като свое, т.е да полагате за него грижите, които полагате за личното си имущество.  На последно място за вас възниква едно ограничение – нямате право да отчуждавате наследените недвижими вещи за период от 5 години, а движимите за 3 години, освен с разрешение на районния съдия. Важно е да знаете, че ако нарушите това ограничение, ще отговаряте за задълженията придобити от наследството с цялото си имущество.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.