office-workers-shaking-hands-meeting-hallway-getty_573x300

Кога и как работодателят ви може да прекрати трудовият ви договор?

Най-благоприятният за вас случай е този, в който работодателят ви инициира прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

Работодателят може да отправи към вас предложение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Ако приемете ще имате право да получите обезщетение в размер на минимум 4 брутни заплати, но можете да уговорите и по-висок размер. Обезщетението се изчислява на база последната заплата, която сте получили. Вземат се предвид и допълнителните трудови възнаграждения, добавки за прослужено време и други добавки с постоянен характер, получени през последния месец.

 

Прекратяване на трудов договор с предизвестие – работодателят ви има право да прекрати трудовия ви договор като  отправи до вас  писмено предизвестие на в посочените в чл. 328 от Кодеска на труда основания. Срокът на предизвестието е 30 дни за безсрочни (освен ако не сте договорили друг срок, който не може да надвишава 3 месеца)  и 3 месеца за срочни трудови договори.

Има случаи, в които работодателят ви не може да ви отправи такова предизвестие без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда – по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута ви като работник или служител (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др). В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.

Работодателят има право да прекрати трудовия ви договор и преди да изтече срокът на връченото предизвестие, но в този случай трябва да ви заплати обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.  Съгласието ви за неспазване на предизвестието е без значение за задължението на работодателя да ви заплати обезщетението.

Вие можете да прекратите трудовия си договор с предизвестие в същите срокове, без да е необходимо да посочвате основание за това.

 

Може ли работодателят ви да прекрати трудовия ви договор без предизвестие?

Разпоредбата на чл. 330 КТ установява правото на работодателя да прекрати трудовия договор на работника или служителя без предизвестие. Това може да стане с писмено волеизявление отправено до вас. Причините, при наличието на които той има право да прекрати договора са изчерпателно посочени в закона. Те са свързани с личността и поведението на работника или служителя. Работодателят е длъжен да посочи конкретното правно основание за прекратяването. В този случай няма значение дали договорът  е сключен като безсрочен или срочен.

 

Имате ли право да прекратите трудовия си договор без да отправяте предизвестие до работодателя?

При наличие на някое от изчерпателно изброените в чл. 327, ал. 1 КТ  основания за прекратяване на трудовия договор, можете да предприемете дова действие без да отправяте предизвестие до работодателя си. На посочените основания може да бъде прекратен както безсрочен, така и срочен трудов договор. Можете да упражните правото си  чрез едностранно волеизявление, направено в писмена форма.

Тъй като прекратяването е без предизвестие, моментът на прекратяване на договора съвпада с момента на получаването от работодателя на писменото изявление на работника или служителя.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.