aged_care02

Право на ползване

Искате да прехвърлите единственото си жилище на Вашето дете, но и да се подсигурите, че ще има къде да изживеете старините си. Решението е да си запазите пожизнено право на ползване върху прехвърляемия имот. Това означава, че от една страна Вие хем ще прехвърлите собствеността върху имота на Вашето дете, хем ще можете да ползвате имота, да живеете в него и никой няма да има право да Ви изгони от там. Дори и Вашето дете един ден да реши на свой ред да продаде апартамента, новият собственик няма да може да Ви принуди да освободите имота, заради правото на ползване, което сте си запазили.

Правото на ползване е регламентирано в Закона за собствеността. Съгласно чл.56 „правото на ползуване включва правото да се ползува вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея без тя да се променя съществено” и се нарича ограниченото вещно право.

То е противопоставимо като на всеки, в т.ч. и на собственика на имота. Когато собственикът на един имот учреди в полза на друго лице ограничено вещно право на ползване, той се лишава от всяка възможност да ползва вещта. Аналогично е положението, когато собственикът на недвижим имот се разпорежда със собствеността в полза на трето лице, но запазва правото си на ползване за себе си и/или за друг член от семейството си. Запазеното право на ползване изключва изцяло или отчасти възможността новият собственик да упражнява правомощието си да ползва имота и предполага от страна на новия собственик поведение, което да се съгласи с онези форми на ползване на имота, които не влизат в противоречие със закона и добрите нрави.

По-просто казано, ако Вие имате учредено право на ползване върху даден недвижим имот, например апартамент, Вие ще можете да упражнявате в общи линии всички права, които има един собственик на имот, с изключение на правото да се разпореждате с имота. Тоест, няма да можете да продавате имота. Можете обаче да живеете в него, да го отдавате под наем и пр. По тази причина в теорията и практиката се е наложил неюридическият термин по отношение на собственика на имота, а именно, че той притежава „гола собственост” – той не може да извършва никакви действия, с които по някакъв начин да препятства възможността Ви да ползвате имота, включително не може да живее в него или да го ползва за офис. Дори и да продаде имота, както вече казахме по-горе – новият собственик също ще придобие „гола собственост”.

Тъй като правото на ползване силно ограничава правата на собственика по отношения на притежавания от него имот – то само той би могъл да го учреди.

Правото на ползване се учредява чрез договор, сключен под формата на нотариален акт. Договорът се сключва между собственика и лицето, което ще бъде ползвател. Нотариалният акт се вписва в имотния регистър по партидата на съответния имот.

Правото на ползване се погасява в няколко хипотези – със смъртта на ползвателя – физическо лице или прекратяването на ползвателя – юридическо лице. Правото на ползване се погасява и с погиването на вещта, а също и ако не се упражнява в продължение на 5 години.

С разпоредбата на чл.61 от ЗС е предвидена възможност собственикът на един имот да поиска от съда прекратяване на учреденото вещно право на ползване на имота му, ако ползвателят, въпреки отправеното му предупреждение, продължава да си служи с вещта по начин, който застрашава същата от разрушаване или със значително увреждане, ако нарушава своите съществени задължения или ако съществено променя вещта.

Съществените задължения на ползвателя са уредени в чл.57 от ЗС:

  1. Ползвателят е длъжен да заплаща разноските, свързани с ползването, включително данъците и другите такси, да поддържа вещта в състоянието, в което я е приел и да я върне на собственика след прекратяване правото на ползване.
  2. Ползвателят е длъжен да застрахова вещта в полза на собственика и да плаща премиите за застраховката , ако не е постановено или уговорено друго.

 

Полезно е да знаете, че ако притежавате имот, върху който е учредено вещно право на ползване в полза на трето лице, това обстоятелство следва да се декларира в данъчната служба чрез подаване на Декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Също така, ако някое от дружествата, които предоставят ток, вода или отоплителни услуги, насочи претенции за незаплатени сметки към Вас, в качеството Ви на собственик, ако имота Ви се ползва от ползвател с надлежно учредено вещно право на ползване, можете да възразите и да искате претенциите да бъдат насочени именно към ползвателя на имота, защото той е лицето, което дължи заплащането на тези сметки.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.