1_1397923692

Плащам на брокер, плащам и нотариални такси – защо да плащам и на адвокат?

В предишни статии подробно ви разяснихме какво разнообразие от пороци при изповядване на една сделка (покупко-продажба) е възможно да бъдат налице, както разяснихме и защо нотариусът като длъжностно лице, изповядващо тази сделка, не е длъжен и не е в състояние да установи наличието на такъв порок.

Когато повдигаме въпросите на кого, защо и колко плащаме, нека изясним това докрай и в пълнота.

 

РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ

  1. Нотариалните такси са нормативно закрепени и там няма възможност за договаряне нито на техния размер, нито за евентуалното им избягване.

Тъй като нотариалните такси се състоят от няколко компонента, а определянето им става на база твърда и пропорционална ставка, можем да обобщим, че средно процентът на нотариалните такси е около 5% от стойността на имота, записана в нотариалния акт. При една примерна стойност от 50 000 лв. за един недвижим имот, това прави нотариални такси в размер на 2 500 лв.

  1. Посредническите (брокерските) комисионни са също с установен във времето размер (между 2% и 5% от стойността на имота).
  2. Адвокатският хонорар изцяло подлежи на договаряне между страните. В зависимост от брой и вида на ангажиментите, които адвокатът поема насреща хонорарът може да варира от няколко стотин до няколко хиляди лева. В общия случай хонорарът за извършване на пълна проверка на един жилищен имот (апартамент, къща и др.), например, би струвало между 200 – 500 лв.

 

КАКВО ПОЛУЧАВАМ НАСРЕЩА

  1. Нотариалното изповядване на сделките с недвижими имоти е нормативно задължително, което се изисква за валидността на сделката въобще. Ето защо няма как да придобиете валидно имот, без това да е скрепено в нотариален акт, изповядан от нотариус.
  2. За съжаление, често посредническите услуги на брокери на недвижими имоти се ограничават единствено до осъществяването на контакт между продавач и купувач. Т.е. образно казано, брокерът играе ролята на агент за запознанства, за което насреща му се дължи комисиона.

На-често освен свързването на страните купувач и продавач, ролята на брокера се изчерпва със снабдяването с удостоверение за тежести за имота, евентуално с предоставянето на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имота.

Както уточнихме в други наши статии, удостоверението за тежести съвсем не е достатъчно, за да се гарантира, че правото на собственост на продавача му принадлежи, при това изцяло, нито пък, че липсват тежести. Т.е. в случая е необходима квалифицирана намеса на юрист, правен специалист по вещно право, облигационно (договорно) право и др. Често посредниците при продажби на недвижими имоти не притежават такива познания и нямат такава квалификация. В България отдавна е наболял въпросът за това, че няма правна регламентация на извършването на посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, а това е дейност, изискваща специални знания и квалификация.

Нека не пропускаме и друг много съществен момент при посредническата дейност. Тъй като тя е изцяло търговска, липсва каквато и да било законова или друга регламентация, в чисто финансов аспект интересът на посредника е максимално бързо финализиране на сделката, за да може да получи договореното възнаграждение. Тази постановка често води до пренебрегване на важни детайли, проблеми, касаещи конкретната сделка. СЪЩО ТАКА, в практиката се е наложила ситуацията, при която посредникът представлява едновременно и двете страни по сделката т.е. и продавача и купувача. И житейски и правно нелогично, а често и невъзможно, е едно и също лице да защитава правата и на двете срещуположни страни по един и същ въпрос.

  1. Правната помощ и съдействие на опитен и квалифициран специалист, юрист или адвокат, е най-голяма гаранция при покупката на недвижим имот. Адвокатската дейност е правно регламентирана в закон за адвокатурата, като адвокатът следва да отговаря на множество условия, за да упражнява тази дейност. Също така дейността на адвоката се регулира, както от множество законови норми, така и от адвокатските колегии, например:

-Адвокатът е задължително правоспособен юрист, завършил юридическо образование, положил успешно изпит за правоспособност от Министерство на правосъдието, както и изпит за приемане в съответната адвокатска колегия;

-Адвокатът няма право по закон да представлява и двете насрещни страни по едно и също правоотношение;

-Адвокатът има задължителна застраховка професионална отговорност, покриваща евентуално причинени на клиента му вреди;

-Адвокатът се обслужва с предимство от административните и съдебни органи.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.