ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА В ДРУГА СТРАНА ОТ ЕС

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

Всеки гражданин на ЕС подлежи следва да бъде социално и здравно осигурен, за да бъдат гарантирани правата му при настъпването на конкретни обстоятелства. Всеки гражданин на ЕС има право да получи даден вид обезщетение при определени условия и в различни ситуации.

Как да упражним правата си, когато пребиваваме на територията на друга дърава членка на ЕС?

На първо място е необходимо да знаете, че правото на ЕС не съдържа обща нормативна уредба в областта на осигурителното право. Всяка държава членка има своя самостоятелна законова уредба, която е съобразена със специфичните обществени нужди и нагласи на местното население. Възниква въпросът коя страна е отговорна за вашите социални осигуровки, когато пребивавате на територията на две или повече дърави членки. Правото на ЕС, което е общо  и се прилага от всички страни членки дава отговор точно на този въпрос.

По правило, във всеки един  момент за вас важи законодателството на една единствена страна, в която следва да заплащате социално осигурителните си вноски. Определянето на тази страна зависи от следните обстоятелства:

  • трудовият ви статус – което от следните качества притежавате – наето лице, самостоятелно заето лице, безработен, командирован в чужбина, работещ в съседна на вашата страна ;
  • страна на пребиваване — от значение е страната, в която пребивавате към настоящия момент, а не страната по вашето гражданство.

Страната, в която ще се осигурявате не може да бъде определена по ваш избор. Необходимо е да се запознаете с нормативната уредба на правото на ЕС и да установите, в коя страна трябва да бъдете социално осигурен – в страната си по произход или в приемащата страна.

ВАЖНО! Как да определите, в коя страна трябва да бъдете социално осигурен?

Aко сте работите в страна членка на  ЕС като наето или самостоятелно заето лице трябва да се регистрирате в системата за социална сигурност на приемащата страна. Това означава, че всички обезщетения и други социални помощи, които имате възможност да получавате, се определят от законодателството на страната, в която сте се установили.

ВАЖНО! Получаването на обезщетения обикновено е обвързано от определен период от време, през който е необходимо да сте се осигурявали за определен социален риск. Съгласно правото на ЕС страната, в която сте заявили желание да получите обезщетение, трябва да зачете всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС.

Ако сте командирован или сте самостоятелно заето лице в страна членка на ЕС, можете да работите временно в тази страна и да останете осигурен в социалноосигурителната система на вашата страна за срок до 2 години.  В тази хипотеза няма да настъпят никакви промени във вашия социалноосигурителен статус.

ВАЖНО! За да останете осигурен в системата за социално осигуряване на вашата страна, се нуждаете от формуляр А1 /от вашия работодател или от институцията за социално осигуряване, в която сте регистриран /. Чрез него доказвате, че оставате осигурен в системата за социално осигуряване на вашата страна, докато се намирате в чужбина и трябва да можете да го представите на съответните органи по всяко време, докато пребивавате в чужбина.

ВАЖНО! Ако сте командирован или временно пребивавате в чужбина задължително се снабдете с ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА КАРТА, тя ще ви даде възможност да използвате здравни услуги на територията на друга дрържава от ЕС.

Какво случва ако пребивавате в друга държава за период по дълъг от две години?

Ако продължите да работите в чужбина повече от 2 години трябва да заплащате вноски в местната система за социално осигуряване.

ВАЖНО! Ако желаете да продължите да се осигурявате във вашата страна и имате възможност да прекъснете работа за период минимум от 2 месеца, след това можете да подновите работа в чужбина и отново да се осигурявате във вашата страна до изтичането на новия  двугодишен период.

Съществува възможност да поискате от вашата и от приемащата страна да направят изключение и да продължите да се осигурявате във вашара страна, но в тази хипотеза се прави индивидуална преценка за всеки отделен случай и изключението се прави само за определен период от време.

Какво се случва ако сте държавен служител и ви командироват в друга държава от ЕС?

Ако сте държавен служител, командирован в друга страна от ЕС, ще бъдете осигурен в системата за социална сигурност на вашата страна по произход и няма да настъпят промени в социалноосигурителния ви статус.

ВАЖНО! Ако живеете в една държава от ЕС, а работите в друга, трябва да плащате осигурителни вноски и сте осигурени в страната, в която работите (като можете да се ползвате от правата си и в страната, в която живеете).

16244507_1431168026928151_1028384405_n

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.