Last-Will-and-Testament-610x405

Какво трябва да знам за наследството?

Наследството представлява съвкупност от имуществените права и задължения на наследодателя. По наследство преминават само тези имущества, които са принадлежали на починалия приживе. Наследствената маса може да включва разнообразни по характер права – право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, облигационни права във връзка със сключени от наследодателя договори и вземания, някои лични неимуществени права като правото на публикуване. Същевременно в нея са включени и задълженията на наследодателя, за тях  наследниците отговарят съобразно дела, който получават. Съществуват и права и задължения, които  се погасяват със смъртта на наследодателя и не преминават по наследство – право на ползване, права и задължения по договори, сключени с оглед личността на починалия (договор за поръчка), трудов договор, права и задължения за издръжка (те имат строго личен характер), пенсия. Същото се отнася и за застрахователната сума по договор за застраховка в случай на смърт, която е в полза на трети лица. Тази сума е лично право и принадлежи на лицето, което е посочено в договора за застраховка.

Съгласно българското законодателство наследяването може да стане по два начина:  по волята на наследодателя  (със завещание ) и по специалния ред определен в Закона за наследството (по закон). Възможен е и смесен вариант – например наследодателят посочва един наследник, който да получи определена част от наследственото имущество , а останалата част от наследството се разпределя по реда на закона.

Наследството се открива с настъпване на смъртта на наследодателя. Това се случва на територията на последното местожителство (последния постоянен адрес) на починалия. Местооткриването на наследството има значение за определяне на компетентността на държавните органи, които могат да извършват едни или други действия във връзка с откриване на наследството или пред които трябва да се извършват такива действия, а също и за определяне на местната подсъдност на евентуални искове свързани с наследството.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.