socialshopping2

Кои лица притежават качеството потребители и какви са техните права?

Наситеността и сложността на обмена на стоки и услуги често води до нарушаване на правата на потребителите. Важно е да се изясни кои лица са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона  за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Кои клаузи в потребителските договори са неравноправни и  как да се предпазим от тях?

 

Често правата на потребителите биват засегнати от неравноправни клаузи в потребителските договори. Такава клауза представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискванията за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя. Съгласно ЗЗП подобна клауза е нищожна. Важно е да се уточни, че нищожността на клаузата не означава нищожност на целия договор, в случай, че той поражда смисъл без нея.

 

ВАЖНО! Неравноправна клауза може да породи действие в случай, че е уговорена изрично. Това би означавало, че условията на клаузата не са били уговорени предварително и потребителят е имал възможност да се запознае и да повлияе на съдържанието и.

 

В случай, че неравноправната клaуза е включена в договор с общи условия сключен с потребител, общите условия ще го задължат само ако са му били предоставени и той се е съгласил с тях, обективирайки съгласието си с подпис. При промяна на общите условия, търговецът е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок. Потребителят е в правото си да се откаже от договора в случай, че е несъгласен с промените , без да дължи неустойка или да продължава да изпълнява договора при действащите преди изменението общите условия.

 

Какво представлява арбитражната клауза?

 

Интересна е хипотезата за избора на арбитражен съд като средство за решаване на евентуални правни спорове. Такава клауза може да бъде действителна само ако е уговорена изрично. Препоръчително е да подхождате с изключително внимание при конкретизирането на арбитражен съд като средство за решаване на споровете поради липсата на ясни и изчерпателни правила спрямо арбитражните съдилища в България, както и спрямо съдиите, които правораздават. Решенията, които те постановяват се ползват със силата на пресъдено нещо. По-изчерпателно защитата на потребителите ще бъде разгледана малко по-късно в изложението.

 

 

Какво представляват договорите за дългосрочни ваканционни продукти?

 

Договор за дългосрочни ваканционни продукти, по смисъла на Закона за защита на потребителите, е договор, сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва отстъпки или други предимства при настаняване за определен период от време заедно със или без предоставяне на транспорт или други услуги. Потребителят има правото преди да бъде обвързан от такъв договор, да получи от страна на търговеца достатъчна информация , необходима за вземане на информирано решение.  Тази преддоговорна информация представлява неразделна част от договора и търговецът може да прави промени в нея само ако последните се дължат на необичайни и непредвидими обстоятелства, които са извън контрола на търговеца, чиито последици не могат да се избегнат от него, дори и ако положи всички необходими грижи. Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини за това в срок от 14 календарни дни. Забранява се изискването и получаването на авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметки, изрично признаване на задължения или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трето лице.

 

ВАЖНО! Плащанията по такъв договор се осъществяват спрямо предварително изготвен график за разсрочено плащане.

 

Какво се случва когато туристическата агенция, която сме наели изпадне в несъстоятелност?

 

През последните години станахме свидетели на фалита на няколко чуждестранни и български туроператори, някои от които малки, а други сред най-големите на пазара. Тези случаи породиха много въпроси сред обществото и поставиха потребителите в непозната и сложна ситуация. В случай че сте потребител, сключил договор с  агенция, която изпадне в несъстоятелност /обяви фалит/, за вас ще възникнат няколко възможности. На първо място това е  правото ви да съберете вземанията си в процедурата по несъстоятелност. В тази хипотеза, редът на тяхното вземането ви се определя съобтрвзно член 722 на Търговския закон, а самата процедура е дълга и сложна. Друга възможност да възстановите предплатената от вас сума е посредством застрахователното обезщетение, в случай че тавана на покритие на застраховката е достатъчно висок. В практиката застрахователите често влизат в преговори с други туристически агенции, които да поемат изпълнението на сключените договори и по този начин се осигурява допълнителна възможност за реално получаване на заплатената от потребителите услуга.

 

Какво се случва при несъответствие между договорената и получената усуга?

 

При несъответствие между договорената с туроператора услуга и това което ви е предоставено в действителност, вие като потребител имате право на рекламация. С други думи за вас възниква правото да поискате връщането на заплатената сума, да настоявате за изпълнението на договорената услуга или за отбив от цената до стойност на действително предоставената услуга. Например, ако сте заплатили екскурзия, която включва настаняване в хотел с 5 звезди, а действителност ви настанят в такъв с по-ниска степен на категоризация, за вас възниква правото да поискате намаляване на цената, за разликата в стойността на нощувките. Можете да настоявате да бъдете настанени в хотел с 5 звезди, както първоначално е било договорено или да развалите договора, като поискате възстановяване на заплатената сума.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.