Vector illustration with facade of an two-storeyed building on background with Chart and plan

Кога ми е необходима скицата на имот? Как мога да я получа?

Когато извършваме сделки с недвижими имоти, задължителен документ, който ще ни изиска нотариусът е актуална скица на имота. Скицата (схемата) на недвижим имот съдържа данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти.

Скицата (схемата) се издава от съответната териториална служба на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Важно е да знаете, че скици/схеми на имоти се издават само за имоти, които се намират в райони, за които има влязла в сила кадастрална карта. Това можем да го проверим на сайта на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Ако се установи, че за района, в който се намира поземления имот, все още няма влязла в сила кадастрална карта, скици се издават от общината за урегулираните поземлени имоти или от Общинска служба „Земеделия и гори” за земеделски земи.

Необходими документи за издаване на скица/схема

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост или за отстъпено право на строеж /копие/;
  3. Удостоверение за наследници и пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или упълномощено лице;
  4. Документ за заплатена такса.

Скици се издават за поземлени имоти или за сгради – самостоятелни обекти на собственост, а схеми се издават за самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост.

Следва да имате предвид следното. Ако искате да продадете имот, който представлява парцел с построена в него къща – необходимо е да се снабдите, както със скица на поземления имот, така и с отделна скица на къщата.

Заявлението за издаване на скици (схеми) може да се подаде на място в съответната служба по геодезия, картография и кадастър, с писмо или чрез куриерска услуга или от Кадастрално- административна информационна система (КАИС) .

Издадените скици може да получите на място, по куриер или по електронен път. Сроковете и таксите са различни – експресна услуга – 4 часа; бърза услуга – 1 ден и обикновена услуга – 3 дни. За таксите можете да се информирате на следния адрес.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.