Places-to-Get-Your-Mortgage-Loan

КАК ДА СЕ УДОВЛЕТВОРЯ ОТ ИПОТЕКА В МОЯ ПОЛЗА?

Ако сме предоставили на някой пари в заем и като обезпечение на вземането сме сключили и договор за ипотека, то в случай, че длъжникът не ни върне в срок дължимата сума, бихме могли да се снабдим с изпълнителен лист и да изнесем ипотекирания имот на публична продан. Така, от получената продажна цена на имота ще можем да удовлетворим вземането си.

!!! Кредиторът, в полза на когото е учредена ипотека, не може просто да „вземе” имота или сам да го продаде. Публичната продан се извършва от съдебен изпълнител /частен или държавен/ в рамките на изпълнително дело. Ако имотът бъде продаден на по-висока цена, отколкото е размерана обезпеченото вземане, разликата се предоставя на собственика на имота /ако няма други кредитори/.

 

Разноски

Обичайно разноските и таксите за договорната ипотека са много по-високи от разноските за законна ипотека. Всъщност, особеното е, че законната ипотека може да се впише и без участие на нотариус, а договорната задължително се сключва във формата на нотариален акт.

 

Заличаване ипотеката

Ипотеката се заличава със съгласие на кредитора – лицето, в полза на което е учредена. Друго основание за заличаване е влязло в сила съдебно решение. Хипотезите могат да бъдат най-различни. Заличаването става по молба, към която се прилага актът за съгласието или препис от влязлото в законна сила решение. То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот. Заличаването погасява ипотеката. Но ако актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване. Длъжникът може да иска заличаване на ипотеката само по съдебен ред. Трябва да води дело и да установи, че липсва задължения, което да е обезпечено от ипотеката, да докаже че е платил, което ще се извърши чрез надлежни платежни документи.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.