return

Какво представлява правото на рекламация? Как и кога мога да го упражня?

Правото на рекламация е право на потребителя да иска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. За да възникне правото на рекламация не е необходимо да има предоставена от търговеца гаранция, а само наличието на нарушение в договорните изисквания (напр. липси в количеството, дефект на стоката, несъответствия с обявения размер и др).

Важно е да се знае, че дори търговецът да е предоставил търговска гаранция с по-кратък срок (както обикновено се практикува при покупката на обувки – 30 дни), потребителят не губи възможността да предяви рекламацията. Рекламация може да се направи до две години след доставката на стоката в случай на липса на съответствие на стоката с договора за продажба. Всяко несъответствие, което се е проявило до 6 месеца след доставянето на стоката се смята, че е съществувало при доставянето й.

В случай на предявявне на рекламация потребителят има правото да поиска:

  1. ремонт на стоката или
  2. замянта й с нова.

Потребителят може да избира една от двете възможности, освен ако единият начин е невъзможен или е непропорционален в сравнение с другия.

Къде можете да направите рекламация?

  1. В търговския обект, където е закупена стоката. В случая това може да се случи през цялото работно време на обекта, като не може да се заявява от служители на обекта, че рекламациите се правят само в определен ден и час;
  2. На адреса на управление на търговеца;
  3. На друго място, посочено от търговеца.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба става в рамките на 30 дни от предявяването на рекламацията. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя, като не се дължат и разходи за транспорта на стоката или материали за поправката.

Когато потребителят не е удовлетворен от направената рекламация, той има право да развали договора и да иска възстановяване на платената от него сума или да иска отбив в цената. Потербителят не може да се възползва от тази възможност, ако търговецът се е съгласил да извърши замяна на стоката с нова или да я поправи в рамките на 30 дни, считано от датата на предявяване на рекламация.

Важно: За да може да предяви рекламацията, потребителят трябва да е запазил касовата бележка или фактурата, която е издадена при закупуването на стоката.

Всяко споразумение, сключено между продавач и купувач, преди проявяване на несъответствието с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача, е нищожно.

Статията е изготвена на базата на българското законодателство, по-специално Закон за защита на потребителите.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.