customerinfo

Какво представлява правото ми на информация като потребител?

Конституцията на Република България в чл. 19, ал. 2 установява като един от принципите на действащото законодателство защитата на потребителите. Правото на информация относно стоките и услугите, които се предлагат, е едно от проявленията на защитата на потребителя. Има се предвид такава подходяща информация, която търговецът е длъжен да предостави на потребителя преди придобиването на стоката или ползването на услугата, която позволява да се направи избора при покупката на стоката.

Търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин информацията (чл. 4 Закон за защита на потребителите). Тази информация трябва да включва най-напред данни за стоката или услугата, вкл. информация за състава, опаковката, както и инструкции за използване, комплектовка и поддръжка; цената с включени всички данъци и такси, начин на плащане и други договорни условия; напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките с договора или за информация за срока и условията на предоставената от търговеца гаранция; опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоките или услугите; условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки или услуги при евентуална съвместна употреба.

Търговецът е длъжен да предостави тази информация по начин, подходящ за възприемане от потребителя. Когато се предоставя в писмен вид, тя трябва да е на български език и да бъде вярна, пълна, четлива и разбираема. Търговецът не се осбождава от тези си задължения дори да не е получил необходимата информация от доставчика или производителя.

Продажната цена на стоката трябва да бъде поставена на видно място непосредствена близост до самата стока, като се посочва и цената за единица мярка. Тези цени трябва да са недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

В непосредствена връзка с изискването за предоставяне на информация е и задължението за етикетиране на стоките. Стоката задължително трябва да има етикет и на български език, като в него се включва информация за производителя и вносителя, ако стоката е внос, за вида стока, съществените й характеристики, срок на годност и условията за съхраняването й.

Правото на информация включва и информаицята, свързана с указанията за употреба на стоката. Тези указания трябва да предоставят информация за правилното и безопасно използване, поддръжка и съхранение на стоките. Стоките, чията употреба изисква специални знания, стоките съдържащи опасни вещества или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, трябва да бъдат придружени с указания за тяхната употреба, изготвени от производителя. Тези указания трябва да са на български език.

Контролът за спазването на задължението за предоставяне на информация се осъществява от звената за защита на потребителите, които се създават от кметовете към общинските администрации. При неспазване на изискването за предоставяне на информация може да се стигне до глоби в размер на 500 до 3000 лв. За нарушаване на правата си по ЗЗП, вкл. и на правото на информация, потребителите имат правото да подават жалби до съответните контролни органи.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.