mortgage-whiteboard

Какво представлява ипотеката?

ОБЩИ ДУМИ

Ипотеката е вид обезпечение на дадено вземане. Най-масовата хипотеза е при теглене на т.нар. ипотечни кредити. Най-просто казано – ако вие искате да изтеглите кредит от банка, банката на свой ред Ви предоставя кредита, при услове, че той е обезпечен с някакъв недвижим имот. Така, ако Вие не върнете кредита на банката, банката ще има право да се удовлетвори от стойността на ипотекирания имот като го продаде на публична продан. Разбира се от правна страна, за да се стигне до публична продан на имота, е необходимо да се извършат редица действия от страна на банката, които са свързани със съдебно производство и производство пред съдия-изпълнител.

 

ВИДОВЕ ИПОТЕКИ

Законът регламентира два вида ипотеки – законна и договорна ипотека.

Законната ипотека се учредява най-често при прехвърляния на имоти или при делби. Например, ако купувате имот и сте се договорили с продавача, че ще му изплатите продажната цена на части, той от своя страна може да впише ипотека върху продаваемия имот, за да обезпечи вземането си за продажната цена. Така от една страна Вие ще имате тежест върху имота, което на практика е пречка да го продадете, защото почти никой не би си купил ипотекиран имот, от друга страна продавачът ще е защитен, че все пак ще му заплатите договорената продажна цена.

В хипотезата с делбата, ипотека може да се впише в полза на съделителя, който има да получава парично уравнение за дела си.

Договорна ипотека се сключва под формата на нотариален акт. Най-често договорна ипотека се сключва във връзка с договор за заем (кредит).

 

Ипотеката, независимо дали е договорна или законна, се вписва в имотния регистър, като има срок на действие 10 години. Действието може да се продължи, ако вписването се поднови, преди този срок да е изтекъл.

 

ВАЖНИ ФАКТИ ЗА ипотеката

  1. На първо място ипотеката има ред на вписването. Това означава, че ако върху един недвижим имот има няколко ипотеки, то те са вписани в някаква последователност. Тази последователност е важна за кредиторите, защото при евнетуално изнасяне на ипотекирания имот на публична продан, удовлетворяването на ркедиторите ще се извърши по реда на вписване на ипотеките. Логично, този който първи си е вписал ипотеката, има най-голям шанс да удовлетвори напълно вземането си, а за последния по редицата може и да не остане нищо.

По отношение на действието на ипотеката – ако при изтичане на 10-годишния срок ипотеката не бъде продължена, то тя губи своя ред. Дори и да се впише наново – кредиторът вече няма да е първи, а ако има други учредени ипотеки – ще е последен, след тях, защото неговото вписване ще се счита от датата на подновяване, а не от датата на първоначалното учредяване и вписване на ипотеката.

  1. Само собственикът на имота може да сключи договорна ипотека. Следва да се отбележи, че ипотекирането на даден недвижим имот не е задължително да е само за задължение на собственика на имота. Той може да сключи договорна ипотека с цел да обезпечи нечие чуждо задължение. Тогава, ако задължението не бъде платено, собственикът на ипотекирания имот рискува да го загуби.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.