collaboration-693x420

Какви са разликите между сдруженията и фондациите като ЮЛНЦ?

Както сдруженията, така и фондациите са вид юридически лица, които спадат в категорията на юридическите лица с нестопанска цел, което ще рече, че нямат за цел постигането на печалба. Тяхната дейност се регулира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основен отличителен белег между тези два вида ЮЛ е организационната им форма.

Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел, а в случай на учредяване на сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност, е необходимо това да се осъществи от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица (чл.19 от ЗЮЛНЦ). За разлика от това фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел (чл.33 от ЗЮЛНЦ).

При сдруженията учредителите приемат устав, който да регламентира правилата за вътрешните отношения в сдружението, а при фондациите това се осъществява непосредствено при съставянето на учредителния акт, като за да има действие, достатъчно е в него да са посочени целите и предоставеното имущество.

Какво представлява членството?

Самото членуване в сдружението е доброволно, като всеки член има както неимуществени (право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност), така и имуществени права (да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава). Наред с тези права всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в устава. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски, но той не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Как се прекратява членството?

Тъй като членството е доброволно, то може да се прекрати, когато член от сдружението пожелае, а въз основа на това, че то е лично членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт. Освен посочените начини за прекратяване на членството, то може да се осъществи с изключване на член, с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел или при отпадане поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението. При фондациите членството като характеристика не присъства. При тях няма обедняване на лица, използващи съвместни усилия за постигане целите на фондацията.

Кои са основните органи на управление?

Що се отнася до ораните на сдруженията задължителни такива са Общото събрание и Управителният съвет. Върховен орган е общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго, а управителен орган на сдружението е управителният съвет. При фондациите видът на органите зависи от волята на учредителите и ползата, в която те осъществяват дейността си. Фондацията обикновено  има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен. Възможно е също да има повече от един орган и тогава правилата за общото събрание и управителния съвет на сдруженията се прилагат съответно и за другите органи. Специални изисквания по отношение на органите на управление при фондациите има, когато те се учредяват в обществена полза. Тогава според чл. 39 от ЗЮЛНЦ юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност има колективен върховен орган и управителен орган, което означава, че в тези случаи при фондациите съществува изискването за двустепенна форма на управление с колективен върховен орган. Самите правомощия на органите на сдруженията и фондациите са изброени в ЗЮЛНС, като при първите те са сравнително по-обширни и усложнени.

Съществуват ли някакви облекчения и привилегии?

По отношение на облекченията и привилегиите ЗЮЛНЦ създава общата възможност държавата да подпомага вписаните в Централния регистър ЮЛНЦ в обществена полза чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, предвидени в съответните специални закони. Тези разпоредби се отнасят както за сдруженията, така и за фондациите.

ВАЖНО! Характерни само за фондациите обаче са така наречените запазени права. При учредяването на фондация учредителят може да запази за себе си или за посочено от него друго лице определени правомощия, с които да гарантира по-нататъшно спазване на волята си. Когато има запазени права, но учредителят или посоченото от него лице не може да ги упражнява пoради смърт, ако бъдат обявени за отсъстващи или поставени под запрещение, съответно ако бъдат прекратени, ако учредителят не е предвидил друго, те преминават за упражняване към съответния орган на фондацията, а не се наследяват. Също така, ако учредителят или определеното от него лице, не упражняват правата си с необходимата грижа или са в трайна невъзможност да направят това, съдът по регистрация по искане на управителния орган може да постанови техните правомощия да бъдат предоставени на съответния орган за определен период от време или завинаги по своя преценка.

Най-често сдружения като вид ЮЛНЦ се предпочитат при учредяването на читалища, профсъюзи, вероизповедания и политически партии, докато дейността на фондациите по-скоро се съсредоточава върху подпомагане на образованието, науката, културата, здравеопазването и др.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.