499992122

Какви са правата ми при сключване на договор при общи условия?

Общите условия са предварително изготвени от едната страна уговорки, които се прилагат при множество договори от даден вид, сключвани с различни лица. Целта им е да се намали времето за сключване на договорите, като се избегне необходимостта да се уговарят елементите на всяка отделна сделка, и да се стандартизират условията за сключване на еднотипни сделки.

Когато се сключват договори при общи условия, те стават част от съдържанието на догора само ако са били предоставени на потребителя и той се е съгласил с тях. Търговецът или упълномощен от него представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр от общите условия на потребителя, а съгласието на последния с общите условия се удостоверява с неговия подпис. При промяна на общите условия търговецът е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми потребителя на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с изменението на общите условия, потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва мотивите си за това и без да плаща обезщетение или неустойка. Потребителят също така може да продължи да изпълнява договора при условията, действащи преди изменението на общите условия. Потребителят трябва да изрази желанието си да прекрати договора поради несъгласие с общите условия в рамките на 1 месец от получаване на съобщението за тяхното изменение. Ако той пропусне да направи това, промяната в общите условия го обързва и той трябва да се спазва новите условия.

Потребителят може да уговори с търговеца и условия за сключваната от тях сделка, които се отклоняват от установените от търговеца общи условия. В този случай имат сила конкретните договорености между потребителя и търговеца. На практика обаче възможността за промяна на общите условия не се реализира често, тъй като лицата, които предлагат тези условия обикновено са само служители, които не са овластени да ги променят.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.