Defect1-e1454955067965

Какви са правата ми при покупка на дефектна стока?

В случай на проявен дефект от стоката потребителят има право да предяви рекламация пред търговеца, от който е закупил стоката. Предявяването на рекламация обаче не изключва възможността му да предяви иск за претърпените вреди, причинени от дефектната стока. Искът се предявява срещу производителя. Ако не може да се установи производителят на стоката или лицето, което я е внесло на територията на ЕС, тази отговорност се носи от дистрибутора на стоката или от търговеца.

Производителят отговаря дори когато стоката е произведена при спазването на установени стандарти и когато пускането й на пазара е в резултат на разрешение, дадено от административен орган.

Производителят отговаря за имуществените вреди, причинени от дефектната стоки в случай на:

  1. Смърт или телесна повреда на физическо лице;
  2. Повреждане или унищожаване на вещ, различна от дефектната, на стойност не по-малко от 1000 лв., която е предназначена за лична употреба и е използвана от увреденото лице по предназначение.

Производителят обаче НЕ носи отгворност, ако:

  1. Не е пускал стоката в обращение;
  2. След като бъдат взети предвид всички обстоятелства, е вероятно дефектът, причинил вредата, да не е съществувал към момента на пускането на стоката в обращение или се е появил след това;
  3. Не е произвел стоката за продажба или друго разпространение с търговска цел;
  4. Дефектът се дължи на съответствие на стоката със задължителни изисквания, установено от държавни органи или
  5. Състоянието на научно-техническите познания към момента на пускането на стоката в обращение не е позволявало установяването на дефекта.

Отговорността на производителя може да бъде намалена или да отпадне, ако се установи, че вредите са причинени едновременно от дефектната стока и действията на увреденото лице или пък от действие или бездействие на трето лице.

Всяка уговорка, която ограничава или изключва отговорността на производителя към увреденото лице за вреди, е нищожна, т.е. няма правно действие.

Статията е изготвена на базата на българското законодателство, по-специално Закон за защита на потребителите.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.