Online-Contracts-Click-To-Agree

Какви са правата ми при онлайн пазаруване? Какви са особеностите при сключване на договор от разстояние?

Трябва да се посочи, че правилата относно сключването на договори от разстояние чрез интернет платформи за електронна търговия се прилагат само когато насрещната страна по договора е търговец. В този смисъл тези правила няма да намерят приложение при пазаруването в сайтове като ebay и olx.bg, където продавачите са физически лица, продаващи лични вещи.

Договорът, сключен от разстояние, е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на потребителя и търговеца, чрез използването на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора. Изисква се от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните да не са във физически контакт помежду си.

При сключването на договори от разстояние също важи задължението за предоставяне на информация, както следва:

 1. Основните характеристики на стоките или услугите съобразно използваното средство за комуникация и естеството на стоките или услугите;
 2. Името/наименованието на търговеца;
 3. Седалището и адреса на управление на търговеца, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива, за да може потребителят да установи контакт и да общува ефективно с търговеца;;
 4. Адресът на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност, и когато е приложимо – адреса на мястото, където търговецът, от чието име действа той, осъществява стопанската си дейност, на който потребителят може да изпрати евентуални жалби – когато седалището и адресът на управление на търговеца не съвпадат с тези по т. 3;
 5. 5. Крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване; когато е приложимо, в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси
 6. Разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато тези разходи са изчислени на база, различна от основната тарифа;
 7. Условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо – предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;
 8. Когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ;
 9. Когато е приложимо, се посочва обстоятелството, че потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ; при договорите от разстояние, ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, се посочват разходите за връщането им;
 10. Когато не е предвидено право на отказ, търговецът уведомява потребителя, че няма право на отказ или когато е приложимо, се посочват обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ от договора;
 11. Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
 12. Когато е приложимо, се посочва наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;
 13. Срокът на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване – условията за неговото прекратяване;
 14. Когато е приложимо, се посочва дали е необходимо да се предоставят депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от потребителя по искане на търговеца, и условията по тях;
 15. когато е приложимо, се посочва възможността за използване на извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване, в които търговецът участва, и условията за достъп до тях.

При договори от разстояние тази информация се предоставя по подходящ начин в зависимост от средството за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език. При договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет сайт и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане, търговецът предоставя на потребителя информацията относно характеристиките на стоката, крайната цена и срока на договора по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си.

ВАЖНО!  Информацията трябва да бъде предоставена на български език.

При сключване на договор от разстояние по телефона търговецът е длъжен да потвърди направеното предложение до потребителя на траен носител. Потребителят е обвързан от предложението, едва след като го подпише или след като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението.

Потребителят има право да се откаже от договорът от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да плаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок считано от датата на:

 1. Сключване на договора – при договори за услуги;
 2. Приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба;

Когато обаче търговецът не е уведомил потребителят за правото му да се откаже от договора, той има право да се откаже от договора от разстояние в срок от една година и 14 дни, считано от някой от посочените вече моменти. Ако обаче в рамките на една година от посочените дати, потребителят има право да се откаже от договора, сключен от разстояние, това право на отказ може да бъде упражнено в 14-дневен срок от получаването на информацията.

Правото на отказ НЕ се отнася за следните договори:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

При упражнява на правото на отказ от договора, търговецът е длъжен да възстанови всички суми, получени от потребителя, вкл. разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която е бил уведомен от потребителя за решението му да се откаже от договора. Не се възстановяват допълнителните разходи за доставка, когато потребителят е израбал различен начин на доставяне, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

 

Статията е изготвена на базата на българското законодателство, по-специално Закон за защита на потребителите.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.