how-to-increase

Какви са изискванията за капитала на дружеството? Как да увеличите капитала?

Капиталът е стойност, която има относително константен характер. Към момента на учредяване на търговското дружество той отразява сумата от стойността от вноските на съдружниците или акционерите. На основата на направените вноски се формират и т.нар. дялове или акции, които предопределят членствените права и задължения.

Размерът на капитала се конкретизира в дружествения договор или устава и се вписва в търговския регистър. Изисквания за вписване на капитал има само при т.нар. капиталови търговски дружества – ООД, АД и КДА. Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Минималният капитал при акционерно дружество е 50 000 лв. Не е необходимо обаче към момента на учредяване на дружеството да е внесен целият размер на капитала. При ООД има изискване в такъв случай в учредителния договор да се посочат срокове и условия за внасянето му, като срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от 2г. от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала.

Капиталът има функция да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството. Затова капиталовите дружества са длъжни във всеки момент да поддържат активи, които по стойност са равни на капитала. Намаляването на чистата стойност на имуществото под капитала на АД в продължение на 1г. е основание за прекратяване на дружеството – чл. 252, ал. 1, т. 5 ТЗ.

Счетоводно капиталът се отчита като пасив.

 

Как се увеличава капитала на едно дружество? 

Kапиталът е една константна величина, като в закона има специални правила за увеличаването и намаляването му. Тези правила са императивни, защото гарантират защита и на акционерите, и на кредиторите. Увеличаването е смесен ФС, чиято последица е повишаване на стойността на числото, което представлява капиталът и се вписва в ТР. Увеличаването на капитала е свързано с промяна или на броя на акциите, или на тяхната номинална стойност. Самото увеличаване на капитала може да бъде разграничавано на номинално и ефективно. При номиналното увеличаване не се внасят повече средства. Извършва се за сметка на налични парични средства в дружеството, които са натрупани след облагане на положителния финансов резултат с данъци. Те могат да бъдат например неразпределена част от печалбата. Възможно е тези свободни пари да идват от фонд „Резервен“. Вторият способ за увеличаване на капитала е т.нар. ефективно увеличаване. Внасят се нови вноски – парични или непарични, по същия ред както при учредяването.

Съществуват три начина за увеличаване на капитала: увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници. В първия случай се увеличава стойността на един или повече от дяловете, а във втория и третия се поемат нови дялове. Новите дялове трябва да са кратни на 1 лв. Съдружниците могат да увеличат дяловете си съразмерно на притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на ОС не е предвидено друго. Тази норма се прилага, когато капиталът се увеличава ефективно. В случай, че увеличението е номинално, правото на съдружника да участва в увеличението не може да бъде ограничавано, тъй като то се извършва за сметка на неполучен дивидент, от който съдружникът не може да бъде лишен.

 

Какви действия са необходими за да увеличите капитала на вашето дружество?

Фактическият състав на увеличението включва няколко елемента. Първият е решение на ОС за увеличаване на капитала, което трябва да приеме решението с единодушие. В решението трябва да се посочи размерът на увеличението, начинът за увеличаването, евентуално участието на трети лица. В решението следва да се съдържа информация за задълженията за вноски относно техния предмет, размер, срокове за извършване. Стойността на вноската не може да бъде по-ниска от размер на увеличението, в което съдружникът участва.

ВАЖНО! Когато увеличаването на капитала е свързано с приемане на нови съдружници, трябва да се приеме отделно решение на ОС за приемането на новите съдружници.

Когато увеличаването на капитала е ефективно, трябва да се направят съответните вноски. Най-малко 70 % от стойността на вноските, въз основа на които се извършва увеличаването трябва да са извършени преди вписването в търговския регистър. Срокът за довнасяне се определя в дружествения договор, като не може да е повече от 2 години след увеличаването на капитала. Непаричната вноска трябва да се извърши изцяло.

Последният елемент от фактическия състав на увеличаването на капитала е вписването на увеличаването в ТР. Вписва се увеличаването на капитала, а не решението на общото събрание. Вписването има конститутивно действие.

Как да увеличите капитала на АД?

Увеличаването на капитал на АД също може да стане по три начина: чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции и превръщането на конвертируеми облигации в акции. Всички акции трябва да имат една и съща стойност. Ако номиналната стойност на една акция се увеличи от един на два лева, то капиталът ще се увеличи от 50 хил. на 100 хил. лева. Вторият способ е чрез издаване на нови акции. Издават се още 50 хил. акции на стойност 1 лев и така капиталът става 100 000 лева. Третият начин всъщност е разновидност на втория, защото при него също се издават нови акции.

Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

За увеличаването на капитала трябва да бъде взето решение на ОС на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. При увеличаване на капитала чрез превръщане на часто от печалбата в капитал, решението на ОС трябва да бъде взето с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции. Задължително изискване за увеличаването на капитала е вноските, въз основа на които се формира първоначалният капитал, да бъдат изцяло внесени.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.