Poughkeepsie-Property-Division-Lawyers.fw_

Имущество при развод

Общи правила

Освен уреждането на множество въпроси от лично естество, разводът има и своите имуществени последици между съпрузите.

Ако съпрузите предварително са уредили имуществените си отношения посредством брачен договор или избор на режим на разделност, това значително улеснява развода и неговите последствия, тъй като съдът е длъжен да се съобрази с избора на страните.

Когато обаче няма избран такъв режим и отношенията на съпрузите са регулирани от правилата на съпружеската имуществена общност, тогава се налага предприемането на допълнителни действия по прекратяване на възникналата съсобственост.

Можем да дадем няколко възможни варианта на уреждане на имуществените последици при развод между съпрузите:

  1. Не се прави подялба на имуществото, при което съпружеската общност се прекратява по силата на развода и съпрузите остават обикновени съсобственици;

  2. Преди развода съпрузите сключват брачен договор и в него доброволно уреждат разпределянето на имуществото от брака;

  3. В рамките на развод по взаимно съгласие, със споразумението за развод, съпрузите доброволно уреждат подялбата на общото им имущество;

  4. В рамките на производството за развод по исков ред съпрузите отправят искане към съда за подялба и се преминава в процедура по съдебна делба на общото им имущество.

Най-подходящият начин за разрешаване на имуществените последици от развода следва да се преценяват във всеки конкретен случай поотделно, тъй като няма универсална дефиниция и решение. Всяка една от опциите има своите положителни и отрицателни страни, които следва да бъдат индивидуално преценени от специалист.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ възможности

Има някои допълнителни възможности, които законът предоставя на съпрузите, когато уреждат имуществените си отношения. Става въпрос за специални искове, които всеки от съпрузите може да предяви, за да му бъде признат справедлив дял в общото имущество.

Тук следва да уточним, че тези искове могат да се предявяват само когато отношенията между съпрузите са били регулирани от режима на общност.

Както вече посочихме в други наши статии, режимът на общност се прекратява в два основни случая:

  1. При развод

  2. По време на брака, чрез избор на някой от другите два режима: на разделност или договорен режим.

Съща така вече посочихме в тези наши статии, че при прекратяването на съпружеската общност действа правилото, че всеки от съпрузите е допринесъл поравно за придобиването на имуществото, поради което всеки от тях притежава равен дял от него, а именно по ½ идеална част.

Законът допуска някои строго определени изключения от този принцип на равенство, които можем да обобщим по следния начин:

  1. Трансформация на лично имущество – прилага се, когато единият от съпрузите е осигурил закупуването на придобитото по време на брака имущество чрез продажбата преди това на свое лично имущество, което не е било общо. Например единият съпруг по време на брака е продал свой апартамент, който е бил негова лична собственост преди брака и със средствата от продажбата купува друг апартамент, който по силата на режима на общността е станал съпружеска общност на двамата съпрузи.

  2. Значително по-голям принос – прилага се, когато единият от съпрузите докаже пред съда, че с действията си е допринесъл съществено повече от другия съпруг за придобиването на имуществото. Например, единият съпруг преимуществено е полагал грижи за семейството и е осигурявал неговата издръжка, за разлика от другия съпруг.

Описаните искове са специални имуществени искове, които целят изключване на правилото за равни дялове на съпрузите, ето защо трябва при тяхното предявяване да се докаже значително по-голям принос на единия съпруг в придобиването на общото имущество, а не „просто по-голям принос“.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.