propertydivisiondivorcefamilylaw

Имущество по време на брака

РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ

До 01.10.2009 г. съществуваше само един единствен режим на регулиране на имуществото между съпрузите – този на общност. Всичко придобито по време на брака по възмезден начин ставаше общо на двамата съпрузи, без значение на чие име е придобито. Това е т.нар. съпружеска имуществена общност.

Както вече казахме при този режим на общност законът не се интересува кой от съпрузите и по какъв начин е осигурил финансовите средства за закупуване на имота, чие име на съпрузите е записано в документа за собственост. Самият факт, че имотът е придобит през времетраенето на брака е достатъчен за да се счита този имот за общ.

Освен че всичко придобито по време на брака е общо, то е разделено по равно. Т.е. всеки съпруг притежава точно по ½ идеална част от него.

Специфичното при режима на общност е, че придобитото общо имущество е неделимо, т.е. докато трае бракът или докато трае режимът на общност, съпрузите не могат да делят помежду си имуществото. Също така единият съпруг не може самостоятелно да се разпорежда със своята ½ идеална част. Съпрузите могат да се разпореждат с общите имоти само заедно.

РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ

С новия Семеен кодекс от 01.10.2009 г. се предвидиха два нови за българската действителност режима на имуществени отношения между съпрузите – режим на разделност и договорен режим.

Законът предвиди възможност от 01.10.2009 г. встъпващите в брак съпрузи да имат право на избор за това по какъв начин ще се регулират имуществените отношения помежду им – могат да изберат режим на разделност или договорен режим (брачен договор). Ако съпрузите не направят изричен избор на режим на разделност или на договорен режим тогава автоматично се прилага режимът на общност.

Законът дава възможност всички съпрузи, които към 01.10.2009 г. вече са сключили брак при действието на стари закони, ако желаят, да изберат нов режим на имуществени отношения – такъв на разделност или договор. Ето защо и т.нар. заварени бракове имат възможност да се ползват от новите възможности, които дава семейният кодекс от 01.10.2009 г.

Режимът на разделност означава, че всеки съпруг става единствен собственик на това, което придобие по време на брака. Т.е. имуществото не става общо.

Ако съпрузите желаят при действащ режим на разделност да придобият общо, в съсобственост, един имот, то тогава няма пречка двамата заедно да придобият този имот и да бъдат записани и двамата в документа за собственост като собственици. Този режим дава възможност на съпрузите да придобият заедно имоти, като им дава и възможността да определят в какъв размер всеки от тях придобива собствеността, например ½ : ½ или ¼ : ¾ и т.н.

При режима на разделност всеки съпруг е свободен да се разпорежда с придобитото от него имущество както намери за добре без да зависи от волята на другия съпруг.

ДОГОВОРЕН РЕЖИМ (БРАЧЕН ДОГОВОР)

Договорният режим дава възможност на съпрузите да правят различни комбинации и варианти на регулирането на имуществените отношения помежду им. При договора всичко е въпрос на волята и желанието на страните – съпрузите.

Така например съпрузите могат с договора да предвидят, че придобитите по време на брак автомобили ще бъдат общи (режим на общност), докато недвижимите имоти ще бъдат индивидуална собственост на всеки от тях (режим на разделност).

С брачния договор съпрузите, чието имущество е било регулирано до момента от режим на общност, например, могат разделят начина, по който ще се третира имуществото придобито до момента, преди подписване на договора, и имуществото, което ще бъде придобито след това. Например, придобитите до момента имоти, в режим на съпружеска имуществена общност, ще останат общи, а пък лични (индивидуални) ще бъдат имотите, придобити след сключване на договора.

Разбира се възможни са и много други комбинации и варианти, които съпрузите желаят.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.