Choosing_a_business_name_business_card_resize

Има ли изисквания за името на фирмата, която учредяваме? Как се запазва име на фирма?

Търговската фирма е правноиндивидуализиращ белег на търговеца. Това е името, с което търговецът участва в оборота. Изискванията по отношение на търговската фирма са посочени в Търговския закон. Фирмата трябва да включва правноогранизационната форма на тъговеца (вида търговско дружество или означение „ЕТ“ за едноличните търговци). Други изисквания към фирмата:

  1. Да отговаря на истината
  2. Да не въвежда в заблуждение – относно вида и обема на предприятието; напр. едноличен търговец да има във фирмата си добавка, която да навежда третите лица към извода, че се касае за събирателно дружество.
  3. Да не накърнява обществения ред и морала
  4. Да е уникална в национален мащаб – това правило се извлича от забраната за регистрация на фирма, която е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма.
  5. Да е изписана на български език

По отношение на персоналните дружества (събирателно и командитно дружество) има изискване фирмата да включва името или фирмата на поне един неограничено отговорен съдружник.

Именно във връзка с изискването фирмата да е уникална в национален мащаб е въведена и възможността за запазване на фирма. Преди да се впише в търговския регистър като такъв всеки търговец може да запази име на фирмата си. Запазването става чрез заявление по образец. За тази услуга се заплаща предварително такса, като при всяко заявление се проверява дали въпросната такса е платена и дали друго лице няма права върху тази фирма.

ВАЖНО! Запазването на фирмата има действие само за 6 месеца. Този срок се удължава, ако е подадено заявление за вписване, вписването е отхвърлено и след това е обжалван отказът за вписване. В този случай действието на запазването продължава до приключване на производството по обжалване. Ако в този 6-месечен срок е подадено ново заявление за вписване, то действието на срока също се продължава до приключване на производството по регистрация.

Правото върху запазената фирма нe може да бъде прехвърлено на друго лице.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.