Gary cartoon for property mail - new house buyers rights

Изваждане на наемател от имот

Отдали сте под наем недвижим имот, но наемателят не плаща наем или трупа сметки и искате да го изгоните от имота.

Първата стъпка, която следва да направите е да развалите договора за наем. Развалянето на договор е регламентирано в чл.87 от Закона за задълженията и договорите, като съгласно него „Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма”.

Вие, в качеството си на кредитор, следва да отправите писмено предупреждение на Вашия наемател, че ще считате договора за наем за развален, ако в определен от Вас срок, последният не изпълни задълженията си /например да заплати дължими наемни вноски/. В друга наша статия сме обяснили, че такъв тип уведомления/предупреждения е най-добре да се отправят под формата на нотариална покана.

След като сте отправили предупреждението, изтекъл е дадения от Вас срок, но наемателят бездейства – нито заплаща дължимото, нито освобождава имота, следва да заведете съдебно дело. Гражданският процесуален кодекс предвижда, че такъв тип дела се разглеждат по реда на бързото производство. След успешно провеждане на съдебното производство, въз основа на постановеното съдебно решение, следва да се снабдите с изпълнителен лист. Със съдебното решение и изпълнителния лист следва да се обърнете към съдия изпълнител, при когото да започне изпълнително производство по принудително извеждане на осъдения длъжник от Вашия имот. Цялата тази процедура, както може би сте се досетили, може да отнеме доста време, в някои случаи – години. Законът обаче не предвижда никакъв друг способ за законно изваждане на наемател от имот.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Следва да имате предвид, че всякакви предприети от Вас действия, извън посочените по-горе, на практика са незаконни, а биха могли да се счетат и за престъпни.

Вие, макар и да сте собственик на имота, нямате право принудително да влизате в него, да сменяте ключалки, да спирате тока, водата и пр. действия, които някои собственици прилагат. Фактически, подобни действия биха могли да доведат много по-бързо до желания резултат, от едно съдебно дело, но от гледна точка на закона представляват самоуправство, което е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.