ЗА НАС

ЗА НАС

Нашите основни цели

  • Подпомагане и развитие на активно гражданско съзнание у младите хора, посредством правното им ограмотяване;

  • Мотивиране на младежите за вземане на участие в развитието на обществото и структурите в страната и в ЕС;

  • Развиване у младите хора на чувство за принадлежност към активно и информирано гражданско общество;

  • Организиране и подпомаганена участието на младите хора в демократичния живот на Република България и Европа;

  • Насърчаване на мобилността сред младите хора;

  • Предаване на основните демократични ценности на младите хора като уважение към човешкото достойнство, равенството, човешките права, търпимостта и липсата на дискриминация;

  • Окуражаване на инициативност, предприемачество и креативност сред младежите;

  • Информиране относно формални и неформални възможности за обучение с европейска насоченост и отваряне на новаторски инициативи свързани с активното гражданство;

  • Развитие и подпомагане на солидарност и толерантност сред младите хора, засилване на социалната сплотеност.

  • Насърчава и подкрепя стопанските инициативи (икономическата активност) на младите хора.