Какви са правата на българските граждани при задържането им от органите на реда в друга държава членка на ЕС?

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

Чл. 9 от Всеобщата декларация за правата на човека прогласява, че никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест или задържане. Актовете на ЕС потвърждават основните права и принципи, признати от Всеобщата декларация за правата на човека. Част от тези права се изразяват в забраната за изтезания, за нечовешко или унизително отношение, правото на неприкосновеност на личността, правото на ефективни правни средства за защита и правото на справедлив съдебен процес, които важат с пълна сила и при задържане на лицата от органите на реда.

Задържане на едно от органите на реда на държава-членка на ЕС може да стане само на предвидени в закон основания.

На задържаните се предоставя незабавно информация относно най-малко следните процесуални права, както се прилагат съгласно националното право:

 • правото на достъп до адвокат;
 • всяко право на безплатна правна консултация и условията за нейното получаване;
 • правото на информация относно обвинението;
 • правото на писмен и устен превод – това право се отнася и до самото предоставяне на информацията, т.е. тя да се предостави на език, който лицето разбира;
 • правото да запазят мълчание.

Правото на достъп до адвокат се изразява и в задължението на органите на държавата-членка, които са задържали лицето, да му осигурят съдействие при намирането на адвокат, ако лицето е заявило, че желае да назначи такъв. Правото на достъп до адвокат включва правото на лицето да се среща с него насаме, адвокатът да участва по време на разпитите на лицето. Задържаното лице има право да осъществява връзка с адвоката, който го представлява, на всеки етап. Комуникацията между адвокатът и задържаното лице е поверителна. Директива 2013/48/ЕС, в която се предвижда правото на адвокат в наказателното производство предвижда, че нейните разпоредби не засягат националното относно правната помощ, която се предоставя в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека. Според чл. 6, т. 3, б. „c” всяко лице, обвинено в извършване на престъпление има правото да му бъде предоставена безплатна служебна защита, ако не разполага със средства за заплащане на адвокат.

 

Държавите-членки гарантират, че информацията се предоставя устно или писмено, на прост и достъпен език, като се отчитат специфичните потребности на заподозрени лица или обвиняеми в уязвимо положение.

Предоставяне на писмена декларация, съдъраща основни права на задържаното лице

На лицата, които са арестувани или задържани, се предоставя незабавно писмена декларация за правата. На лицата се дава възможност да прочетат декларацията, като им се позволява да я запазят през целия период на задържането им. Декларацията трябва да съдържа информация и за:

 • правото на достъп до материалите по делото;
 • правото да бъдат информирани консулските власти и едно лице, т.е. задържаното лице има правото да уведоми друго лице за своето задържане по реда на правото на съответната държава-членка; органите трябва да осигурят възможност на задържания да уведоми третото лице за задържането си без неоправдано забавяне;
 • правото на достъп до спешна медицинска помощ;
 • максималния брой часове или дни, за които заподозрените лица или обвиняемите могат да бъдат задържани, преди да бъдат изправени пред съдебен орган.

Декларацията трябва да съдържа и информация относно правото на задържаните да обжалват законосъобразността на ареста или да искат преразглеждане на задържането.

Лицата, които са арестувани или задържани, трябва да бъдат информирани относно основанията за техния арест или задържане, включително за престъпното деяние, в извършването на което са заподозрени или обвинени. Не по-късно от момента на внасяне на обвинението в съда се предоставя подробна информация относно обвинението, включително относно характера и правната квалификация на престъплението, както и формата на участие на обвиняемия.

Ако лицето е обвиняемо в престъпление следва да му се предостави (на него и защитника му) цялата необходима информация относно обвинението, за да могат те да подготвят защитата и за да се гарантира справедливостта на производството.

Каква помощ или съдействие могат да окажат консулските служби на задъраните лица?

Според §37 на Директива 2013/48/ЕС по отношение правата на задържаните лица да получат съдействие от консулските служби на държавата, чиито граждани са, се прилага чл. 36 от Виенската конвенция за консулските отношения, който постановява, че за улеснение на изпъленнието на консулските функции по отношение на гражданите на изпращащата държава:

 • Консулските длъжностни лица могат свободно да влизат във връзка с гражданите на изпращащата държава и да ги посещават. Гражданите на изпращащата държава имат същата свобода да се свързват с консулските длъжностни лица и да ги посещават.

 

 • Компетентните органи на приемащата държава са длъжни, ако заинтересуваното лице поиска това, незабавно да уведомят консулството на изпращащата държава, че в границите на неговия консулски окръг гражданин на тази държава е арестуван, намира се в затвор или му е определена друга мярка за неотклонение задържане под стража, или е задържан под друга форма. Всяко съобщение отправено до консулството от арестувано, намиращо се в затвор или задържано под стража като мярка за неотклонение или задържано под друга форма лице, трябва да бъде незабавно предадено от посочените органи. Органите трябва незабавно да уведомят лицето за тези негови права.

 

 • Консулските длъжностни лица имат правото да посещават гражданин на изпращащата държава, който се намира в затвор, под стража или е задържан под друга форма, да разговарят и да кореспондират с него и да взимат мерки за представянето му пред съда. Те също така имат право да посещават, който и да е гражданин на изпращащата държава намиращ се в затвор, под стража или е задържан в техния окръг е изпълнение на присъда. Обаче консулските длъжностни лица трябва да се въздържат да действат от името на гражданин, който се намира в затвор, задържан под стража като мярка за неотклонение или под друга форма, ако той изрично възразява против това.

 

Според вторичното право на ЕС на задържаните лица трябва да бъде предоставено право да се откажат от някое от правата си, но след като им е било разяснено съдържанието на съответното право и възможните последици от отказа от него.

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

1 comment

 1. John 5 месеца ago 01.05.2018

  Hey webmaster
  When you write some blogs and share with us,that is a hard work for you but share makes you happly right?
  yes I am a blogger too,and I wanna share with you my method to make some extra cash,not too much
  maybe $100 a day,but when you keep up the work,the cash will come in much and more.more info you can checkout my blog.
  http://bit.ly/makemoneymethod2018
  good luck and cheers!

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.