Concept of important choices of a businessman

ЕТ или ЕООД?

Когато се пристъпва към регистрация на търговско дружество е добре предварително да сме се консултирали със специалист относно това коя е най-подходящата правна форма за търговска дейност съобразно бизнес намеренията ни.

Най-често срещаната правна форма, под която се упражнява търговска дейност, това са едноличните търговци и дружествата с ограничена отговорност.

Регистрацията не едноличен търговец, за разлика от регистрацията на дружество с ограничена отговорност, е значително по-улеснена, както от към документи, така и от към такси. На първо място, не се изисква начален капитал. Държавните такси за регистрация са в размер на 30 лв, в случай, че документите се подават в офис на Агенция по вписванията и 15 лв. в случай, че се подават с електронен подпис. Доколкото процедурата не е свързана с някакви особености, съдействието от специалист в повечето случаи не е наложително. Дори и обаче да решите да се обърнете към специалист – адвокат, хонорарът ще е доста по-нисък, отколкото за съдействие при регистрация на ООД.

Цената на счетоводното обслужване също е по-ниска в сравнение с обслужването при дружества с ограничена отговорност.

Дотук обаче с предимствата.

Основният недостатък при едноличния търговец е фактът, че физическото лице и едноличният търговец на практика са едно цяло. Търговският закон борави с термина „търговец-физическо лице”. Това означава, че физическото лице търговец, регистрирано като едноличен търговец, отговаря с цялото си имущество за задълженията на предприятието.

Прехвърлянето на фирмата на едноличен търговец е възможно само и единствено заедно с търговското му предприятие и прехвърлителят остава солидарно отговорен в продължение на 6-месеца, заедно с првоприемника.

На края на всяка календарна година собственикът на ЕТ следва да довнася осигуровки. За много от търговските дейности, когато се извършват от ЕТ, а не от ООД, се изисква заплащане на патент, който може да бъде многократно по-висок от данъкът, който се плаща върху печалбата на ООД.

Печалбата от стопанската дейност на ЕТ се облага с данъчна ставка в размер на 15 %.

Регистрацията на едноличен търговец е подходяща за малка по обем търговска дейност.

Предимствата на ООД/ЕООД са значително повече. Дружеството с ограничена отговорност е самостоятелен правен субект – юридическо лице, което е напълно отделно от физическото лице – собственик на капитала. Съдружниците в дружеството отговарят за задълженията на дружеството само до размера на направените вноски в капитала. Самото дружество отговаря за задълженията си със собственото си имущество, което е отделно от имуществото на съдружниците. По този начин няма опасност кредитори на дружеството да насочат изпълнението си срещу лично имущество на едноличния собственик на капитала, както би се случило при ЕТ.

Друго преимущество е, че при упражняване на търговска дейност не се изисква заплащането на патент. Заплаща се единствено 10% данък печалба.

Като „недостатък” при ООД/ЕООД може да се посочи фактът, че таксите за регистрация са по-високи в сравнение с ЕТ.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.