3d people - man, person kicking in the behind the opponent and a open door

Уволнени сте дисциплинарно – какво значи и как да се защитите?

Кога, по какъв начин и какви дисциплинарни наказания може да налага работодателят?

Дисциплинарните наказания, които може да налага работодателят, са:

 1. 1.забележка
 2. 2.предупреждение за уволнение
 3. 3.уволнение

Работодателят, в зависимост от вида нарушение и неговата степен на увреждане, преценява кое от наказанията да наложи в конкретния случай. Понякога първо преминава през по-леко наказание-забележка или предупреждение за уволнение, а може и направо да ви наложи най-тежкото сред тях – дисциплинарното уволнение.

Работодателят констатира извършените нарушения посредством издаването на протокол, в който се описва датата, нарушението, нарушителя и вредите, ако са настъпили такива. Протоколът се подписва от работодателя и от 2 свидетели. Тези протоколи са необходими и са подготвителна стъпка преди издаването на заповедта за уволнение. Те се използват като доказателство за извършените нарушения, в случай на обжалване на заповедта от ваша страна.

 

Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя с писмена заповед, която трябва да е мотивирана.  Освен това заповедта трябва да съдържа следните реквизити:

 1. данни за нарушителя
 2. пълно описание на извършеното нарушение- при какви обстоятелства и как е осъществено
 3. кога и в какъв период е извършено нарушението
 4. какво дисциплинарно наказание се налага
 5. кои разпоредби от закона са нарушени и какви са законовите основания за налагането на наказанието.

 

Липсата на който и да е от изброените реквизити е основание за обявяване на заповедта за незаконосъобразна от съда, ако я обжалвате.

ВАЖНО! Работодателят може да ви наложи наказание дисциплинарно уволнение при извършване на следните действия от ваша страна:

 1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа, всяко от които е не по-малко от 1 час, в рамките на 1 календарен месец.
 2. Неявяване на работа в рамките на 2 последователни дни
 3. Системно нарушаване на трудовата дисциплина
 4. Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения
 5. Ощетяване на клиентите от работника или служителя чрез измама в качество, тегло, цена на предлаганата стока или услуга –нужно е в случая да има подадени сигнали от клиенти
 6. Участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието
 7. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина

 

Как се налагат дисциплинарните наказания?

След като работодателят ви установи извършеното от вас нарушение, той трябва да ви отправи писмена покана, с която ви дава срок да изложите в устна или писмена форма своите обяснения по случая.  Без изпращане на подобна покана, съответно без да приеме обясненията ви, заповедта за уволнение не може да се издаде, а ако все пак е издадена, тя ще е незаконосъобразна и може да бъде отменена от съда.

За работодателят съществува и срок при пропускането на който той не може да ви наложи дисциплинарно наказание – 2 месечен срок от узнаване за извършеното нарушение, но не по-късно от 1 година от извършването му.

В някои случаи законът предвижда закрила при уволнение. Въпросната закрила се прилага за определени основания и съответно за определена категория работници. Тя е предварителна, защото работодателя, преди да издаде заповедта за уволнение, е задължен да вземе предварително разрешение от Инспекцията по труда. Ако липсва подобно разрешение или заповедта за уволнение е издадена преди получаването му, съдът само на това основание ще отмени уволнението като незаконно.

При спазване на горните изисквания работодателят ви следва да изготви заповедта и да ви я връчи.

 

Как се връчва заповедта и можете ли да откажете да я подпишете?

Заповедта за уволнение се връчва лично на вас срещу подпис. Ако откажете да я подпишете работодателят ви може да постъпи по един от следните начини:

-прочита ви я в присъствие на двама свидетели и изготвя протокол, в който се отбелязва , че сте се запознали със съдържанието на заповедта и отказате да я подпишете.

-изпраща я на адреса ви с препоръчано писмо с обратна разписка. За дата на връчване се смята датата, отбелязана на обратната разписка.

ВАЖНО!  Подписване на заповедта за уволнение не означава, че сте съгласни с нея и че сте загубили правото си да я обжалвате.

 

Какви са последствията от дисциплинарното уволнение? Можете ли да получите обезщетение за безработица?

Въпреки, че сте дисциплинарно уволнен можете да се регистрирате в Бюрото по труда, но ще имате право на минимален размер на обезщетението за безработица и същевременно срокът му на получаване ще бъде също минималния – само 4 месеца.

 

Как да се защитите от незаконно уволнение?  

Можете да предявите следните искове, за които не дължите държавна такса:

 1. иск за признаване на уволнението за незаконно и искане за неговата отмяна
 2. иск за възстановяване на работа – ВАЖНО! В 14 дневен срок от постановяване на съдебното решение сте длъжни да се явите на работа. Ако не го направите, трудовият договор се счита за прекратен и той няма да имате възможност да се възползва от съдебното решение. В случай, че работодателят откаже и не ви допусне да се върнете на работа, той ви дължи обезщетение за срока на недопускане.
 3. иск за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради признатото за незаконно уволнение. Обезщетение може да се иска за не повече от 6 месеца.
 4. иск за промяна на основанието, на което е извършено уволнението.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.