3d illustration of modern building construction concept

Данъчна оценка на недвижим имот

Съгласно чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот, при учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот, а също и в някои други случаи, изрично предвидени в закона, е необходимо, собственикът на имота да декларира, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имот се удостоверява в данъчната оценка.

Когато прехвърлителят или учредителят декларира, че има непогасени задължения, сделката може да се осъществи само след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасят от сумата по сделката и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.

Нотариусът е солидарно отговорен за съответното задължение, ако състави акт без представена декларация за наличие или липса на задължения.

Иначе казано, когато продавате недвижим имот, нотариусът задължително ще Ви изиска удостоверение за данъчна оценка на имота, което трябва да е актуално. В удостоверението задължително следва да е записано, че за имота са платени всички данъци, иначе нотариусът няма да изповяда сделката. Тоест, хипотезата, при която сделката се изповядва под условие, че купувачът се задължи да внесе дължимите суми, удържайки ги от продажната цена, на практика не се прилага.

Удостоверението за данъчна оценка се издава от съответната дирекция „Местни данъци и такси“ (МДТ) към общината/района по местонахождение на недвижимия имот.

Необходимо е да се подаде заявление по образец. Заявлението се подава от собстеника/ползвателя на имота или от упълномощено от него лице. Ако имотът е съсобствен – достатъчно е заявлението да се подаде от един от собствениците.

Сроковете за издаване са различни, като обичайно има възможности за експресна поръчка – за 24 ч., бърза поръчка – до 3 дни и обикновена поръчка – до 14 дни.

Издадените до 30 юни на текущата година данъчни оценки са валидни до тази дата, а издадените след 30 юни са валидни до края на календарната година.

 

За какво да внимаваме, преди да подадем молба за данъчна оценка?

  1. Проверете дали имотът е деклариран на името на последния собственик на имота. В случай, че не е, необходимо е да предекларирате имота, иначе казано да подадете декларация по чл.14 от ЗМДТ. Обичайно, когато закупим имот, или наследим имот сме длъжни, в предвидени в закона срокове, да подадем декларация по чл.14 от ЗМДТ. Често се случва да забравим да го направим, или да не сме знаели и чак когато решим да продадем имота, установяваме, че данъчната оценка е на името на предишния собственик. Тогава нотариусът изисква от нас да предекларираме имота и да се снабдим с нова данъчна оценка, което е свързано с допълнителни разходи и излишна загуба на време. Ето защо – преди да подадете заявление за издаване на данъчна оценка, уверете се, че имотът е деклариран на името на актуалния собственик.
  2. Ако собственикът е повече от един – уверете се, че имената и ЕГН-тата на всички собственици фигурират в данъчната оценка. Често се случва единият съпруг да придобие имот по време на брака и понеже е вписан единствен той в документа за собственост, да мисли, че е ендоличен собственик на имота и да го декларира по този начин. Да, ама не! Ако съпрузите не са избрали режим на разделност, то за тях действа режима на съпружеската имуществена общност, и независимо от обстоятелството, че в нотариалния акт е вписан само единият съпруг, другият съпруг също е пълноправен съсобственик и следва да фигурира в данъчната оценка.
  3. Проверете дали са платени дължимите данъци за имота. Както вече споменахме по-горе, каквато и сделка да правите с недвижим имот, задължително трябва да сте платили данъците за него. Няма нотариус, който да изповяда сделката с данъчна оценка, в която фигурират задължения, а дори и да има – то най-вероятно пък съдията по вписванията ще откаже да впише нотариалния акт. Това значи, че ще се наложи да платите дължимите данъци на имота и да извадите нова данъчна оценка – отново двойни такси и двойно губене на време.
  4. Когато получавате данъчната оценка обърнете внимание дали точният адрес на имота е посочен правилно, дали са посочени всички прилежащи обслужващи помещения по нотариален акт, дали са посочени правилно квадратурите на имота и на обслужващите помещения. С две думи – тези обстоятелства следва да са едни и същи с посочените в документа за собственост.
  5. В случай, че има някакви различия, рискувате нотариусът да откаже да изповяда сделката, или още по-лошо – да изповяда сделката, но съдията по вписванията да откаже да я впише /все едно не е имало сделка/.
  6. Имайте предвид, че удостоверението за данъчна оценка ще получите в два оригинални екземпляра. Не си мислете, че единият е за Вас, а другият за нотариуса по сделката. На нотариуса са му необходими и двата екземпляра в оригинал – единият остава в досието по сделката при нотариуса, а другият се прилага към документите за вписване в служба по вписванията.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.