2095092-office-workers

РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Какви са вашите права и задължения ако работите на граждански договор? Каква е разликата между граждански и трудов договор?

 

Когато търсите работа често ви предлагат да ви наемат на граждански договор. Какво печели от това работодателят и какво губите вие са основните неща, с които трябва да се запознаете, за да решите дали да приемете това предложение.

Известният в обществото граждански договор всъщност е обикновен договор за поръчка, договор за изработка, договор за управление или друг договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите. На практика той няма общо с трудовия договор и често не отговаря на отношенията, които реално възникват между вас и работодателя ви. При гражданския договор едно лице  наречено “изпълнител” се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени “възложител” да предостави определен  резултат.

 

Каква е разликата с трудовия договор?

На първо място гражданският договор може да бъде сключен и устно, докато трудовият договор може да бъде сключен само в писмена форма. Това  значително може да затрудни доказването на уговореното в гражданският договор, ако се съгласите той да се сключи само с устна договорка.

На следващо място гражданските договори не подлежат на строг контрол от страна на държавните органи.

Най-съществената разлика между гражданския и трудовия договор се състои в тяхното съдържание. При трудовия договор всичко е строго фиксирано – място на работа, работно време, определени изисквания при извършването на работата и вие като работник сте длъжни да полагате труд съобразно договорните условия. При гражданския договор единственото, което се изисква от вас е постигане на крайния резултат. Ако сте уговорили, че ще нарисувате картина за 10 дни, за вас е без значение дали ще работите по нея през деня или през нощта, само 5 дни или през всички 10. Важно е след изтичане на срока да сте я завършили.

Важно! При гражданския договор вие като изпълнител носите риска при извършване на работата и ако например платното, на което рисувате се скъса, отговорността ще бъде ваша. При трудовия договор риска се поема от работодателя.

 

От какво се лишавате при сключване на граждански договор?

Като страна по граждански договор вие не можете да се ползвате от редица права установени в полза на работниците/служителите, които ги защитават при полагане на труд по трудов договор:

  1. нямате да можете да ползвате платени отпуски или да си вземете почивка
  2. не се ползвате от установената за страната минимална работна заплата
  3. гражданският договор се прекратява с предоставяне на резултата, който сте се ангажирали да постигнете. Тук не може да става въпрос за уволнение и други описани в закона начини за прекратяване на трудово правоотношение, съответно не можете да се ползвате и от защитата при незаконно уволнение, нито от обезщетение за безработица.
  4. като страна по граждански договор вие не сте задължително осигурени за редица рискове – трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица. Задължителното за вас обществено осигуряване включва само общо заболяване, старост и смърт.

 

Какво може да се случи ако гражданският договор  е сключен с цел заобикаляне на закона и всъщност прикрива трудов договор?

Ако вие сте наети на граждански договор, но въпреки това възложителят по него изисква от вас да посещавате определено работно място, в определено от него време – например да посещавате офиса всеки ден от 10.00 до 13.00 часа, то вашият граждански договор, всъщност има характер на трудов и следва да бъде обявен за такъв, защото това е във ваш интерес.

 

Как Гражданският договор се признава за Трудов?

В случай че имате сключен договор, който е определен като „граждански”, а съдържанието му отговаря на трудов, имате интерес това да се изясни и при необходимост да се установи по административен път или със съдебно решение, че договорът е трудов, а не граждански. Само така ще получите закрилата, която трудовото законодателство е установило в посочените по-горе отношения.

  1. Ако трудовото правоотношение между вас и работодателя все още не е прекратено, можете да сезирате Инспекция по труда. В този случай те следва да направят проверка и могат да обявят съществуването на трудово правоотношение.
  2. В случай че договорът, въз основа на който претендирате, че е налично действително трудово правоотношение вече е прекратен, то тогава може да отнесете спора до съд.

Тъй като гражданският договор в този случай се третира като недействителен, тоест от гледна точка на закона той никога не е бил сключван, отношенията между вас и лицето, за което работите се уреждат от момента на тяхното започване като трудови, а този момент трябва да се установи от Инспекцията.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.