Глобален договор на ООН

ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР НА ООН

Асоциация Леге Артис- член на Глобалния договор на ООН

 

b11af57fd51bf0080582515ce25e4f6b65f322ad-ac-hands_sПрез юли 2016г. Асоциация Леге Артис се присъедини към Глобалния договор на ООН.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите на хилядолетието за развитие. http://www.undp.bg/millenium_goals.php?id=71

 

 

ПРИНЦИПИ

 

human_rights_first1Човешките права (Принципи 1-2)

Под права на човека най-често се разбират тези права, които са му присъщи (като правото на образование, свобода на словото) Концепцията за правата на човека признава, че всяко човешко същество има право да се наслади на неговите или нейните човешки права без разграничение по раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, собственост, статус по рождение или друг.

Принцип 1: Бизнесът трябва да подкрепя и да зачита защитата на международно признатите човешки права.

Правата на човека са важни, както за частните лица, така и заорганизациите, които те създават. Фирмите  трябва да спазват човешките права на работното място и в по-широк план – в рамките на своята сфера на влияние. Нарастващото морално задължение да действат отговорно е свързано с признанието, че зачитането на човешките права може да подобри ефективността на бизнеса.

 

Принцип 2: Бизнесът трябва да гарантира, че не е обвързан с действия, нарушаващи правата на човека

Тази обвързаност може да бъде в различни форми:

Пряка обвързаност е налице, когато една компания активно съдейства за нарушаване на човешките права, извършено от други компании.

Благоприятното обвързване предполага, че една компания се ползва директно от нарушаването на правата на човека, извършени от други компании.

Тихата обвързаност е ситуация, в която една компания може да не подпомага или насърчава нарушения на човешките права, нито се ползва от действията на тези, които извършва злоупотреби, но  остава безмълвна пред тези нарушения.

 

Как да приложите на практика тези принципи във вашата компания ?

 • Започнете с разработването на проект, който да съдържа необходимата информация за правата на човека – „Защо правата на човека са от значение за вашата компания?“.
 • Разберете какво компанията вече прави по по този въпрос, например в рамките на здравеопазването и безопасността, трудовите отношения и човешките ресурси.
 • Създайте механизми за идентифициране и управление на рисковете и възможностите, оказващи въздействие върху правата на човека.
 • Изградете управленски системи за изпълнение на политиката за човешките права, например чрез система за мониторинг и докладване в цялата компания.
 • Обменете опит и се запознайте с инициативи в бизнес сектора в областта на правата на човека. Обмислете предприемането на съвместни действия
 • Осигурете ефективни механизми за защита на служителите, които докладват евентуални опасения за нарушения на правата на човека в рамките на компанията или от страна на ваши бизнес партньори.

 

Труд (Принципи 3-6)

Принципите на ГД в областта на труда са извлечени от Декларацията на Международната организация на труда /МОТ/ за основните принципи и правила на работното място.

 

Принцип 3: Бизнесът трябва да приеме свободата на сдружаване и ефективно да признае правото на колективно договаряне.

Свободата на сдружаване предполага зачитане на правото на работодателите и работниците свободно и доброволно да установяват и да се присъединяват към организации по техен избор. Предполага също и възможността тези организации да извършват дейността си напълно свободно.

Колективното договаряне се отнася до процес или дейност, които водят до сключването на колективен трудов договор. Колективното договаряне е доброволен процес, използван за определяне на реда и условията на труд и регулирането на отношенията между работодателите, работниците и техните организации.

 

Какви действия да предприемете за приложението на принципа?

 • Гарантирайте, че фирмената ви политика и правилата за работа не представляват дискриминация срещу определени лица, заради участието им в профсъюзи или поради техните синдикални дейности.
 • Осигурете достатъчна информация, както за правата, така и за задълженията на работниците/служителите, с цел максималната им информираност при договаряне.

 

Принцип 4: Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд

Принудителният труд е основно нарушение на човешките права. Лицата, които полагат принудителен труд получават ниски или изобщо не получават доходи,  работят дълги часове, най-често в изключително лоши условия за здравето и безопасността.

Принудителен или задължителен труд е работа или услуга, извършвана от работник/служител, под заплаха от наказание и за която това лице не е кандидатствало доброволно. По право, труда трябва да бъде полаган свободно и служителите трябва да са свободни да напуснат работата си, когато пожелаят.

 

Какви действия да предприемете за приложението на принципа?

 • Създайте ясни правила, които изключват използването, свързването или възползването от принудителен труд.
 • Уверете се, че всички служители във фирмата напълно разбират какво представлява принудителният труд.
 • Ако разчитате на посредник при назначаването на персонал, се уверете, че служителите, които са постъпили на работа чрез него не полагат принудителен труд.
 • Съставяйте трудовите договори на лесно достъпен за служителите език, като посочвате ясно реда и условията за напускане.

 

child-labour-in-pakistan-a-2adfe43fd9a05ebbea5abbb8033640c4Принцип 5: Бизнесът трябва да подкрепя ефективното премахване на детския труд.

Детски труд е тази работа, която вреди на детското психическо, социално, умствено, психологично и душевно развитие, защото тя се извършва в прекалено ранна възраст.

Детският труд лишава децата от детство. Лишава ги от образование и е предпоставка те да бъдат отделени от семействата си. Децата, които не завършват основно образование често остават неграмотни и никога не придобиват необходимите умения за намиране на добра работа.

Резултати от полагането на детски труд са: по-слабо квалифицирани, неквалифицирани работници и застрашаване на  бедещото развитие и подобряване  на уменията на работната сила.

 

Какви действия да предприемете за приложението на принципа?

 • Бъдете наясно с държавите, регионите, секторите и икономическите дейности, където има по-голяма вероятност за полагане на детски труд.
 • Придържайте се към разпоредбите за минимална възраст на националните трудови закони и разпоредби.
 • Разработете и приложете на практика ефективни механизми за разкриване случаи, в които се полага детски труд – при подбор на персонал се уверете в наличността на валидни документи за самоличност, от които е видно, че лицата които наемате са навършили необходимата минимална възраст.
 • Поддържайте и подпомагайте активни обществени програми за професионално обучение и консултиране на работещи деца.
 • Насърчавайте и подпомагайте стартирането на програми за здравето и храненето на децата, отстранени от опасна работа, и осигуряването на медицинско обслужване, с цел предотвратяване на неблагоприятните последици от полагането на детски труд.

 

Принцип 6: Бизнесът трябва да подпомага изкореняването на дискриминацията по отношение на правото на труд и на упражняването на професия.

Дискриминацията в заетостта означава третирането на хората, които кандидатстват за работа или вече са наети на работа, по различен начин, или по-малко благоприятно, заради характеристики, които не са свързани с техните качества или присъщите за работата изисквания (например, раса, възраст, увреждане, пол). Дискриминацията може да възникне при различни, свързани с работата дейности, включително достъпа до заетост, до определени професии, както и до обучение, професионално ориентиране и квалификация.

 

Какви действия да предприемете за приложението на принципа?

 • Изградете механизми и създайте ясни правила, които да издигат квалификацията, уменията и опита като основни критерии при избирането, обучението и развитието на персонала.
 • Създайте програми за насърчаване обучения за развитие на уменията на служителите, които да бъдат еднакво достъпни за всички.
 • Осигурявайте системно и качествено обучение на персонала.

 

Околна среда (Принципи 7-9)

 

Принцип 7: Бизнесът трябва да подкрепя превантивните подходи при в опазването на околната среда.

При опасност от сериозни или необратими щети, липсата на пълна научна сигурност не трябва да се използва като причина за отлагане на  мерките за предотвратяване на разрушаването и замърсяването  на околната среда.  Предпазните мерки включват системно оценяване на рисковите фактори, управлението им и контрол над тяхното разпространение.

 

Принцип 8: Бизнесът трябва да поема инициативи, които промотират и стимулират поемането на отговорност към околната среда.

Компаниите носят отговорност и трябва да гарантират, че тяхната дейност не причинява вреди на заобикалящата ги околна среда. Обществото също очаква компаниите да бъдат добри съседи. Бизнесът  се легитимира чрез задоволяване на потребностите на обществото и същото това общество изразява нарастваща и ясна необходимост от повече екологично устойчиви и ефективни практики.

 

Принцип 9: Бизнесът трябва да насърчава развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

Екосъобразни технологии са тези, които предпазват околната среда, замърсяват я в по-ниска степен, използват ресурсите по по-устойчив начин, рециклират повечето от отпадъците и продуктите и се справят с остатъчните материали по един по-приемлвим начин, спрямо технологиите които заместват. Екосъобразните технологии включват разнообразие от чисти производствени процеси и технологии за предотвратяване на замърсяването, както и технологии за наблюдение.

Какви действия да предприемете за приложението на принципа?

 • Осигурете информация за потребителите и заинтересованите страни относно потенциалните рискове за околната среда от продукти и ускуги.
 • Обединете усилията си в рамките на сектора, за да обмените знания и  опит, които да ви помогнат да се справите с проблемите свързани с производствените процеси, които са вредни за околната среда.
 • Съставете програми за производство и консумация/разходи с ясно поставени цели  за изпълнение, за да се спазват от организацията ви в дългосрочен план.
 • Възползвайте се от най-новите екосъобразни технологии. Променете процеса, производствената техника и / или вложените материали.  .
 • Вземете участие или подпомагайте по друг начин разработването на нови технологии и продукти.

 

 

103337677-corruption-600x400Антикорупция (Принцип 10)

Бизнесът трябва да работи срещу всички форми на корупцията, включително изнудване и подкуп.

Корупцията се определя като злоупотреба с власт с цел лична облага. Може да има много форми, които варират от минимална степен на използвано влияние до институционализиран подкуп. Корупцията представлява риск за репутацията на компанията ви и увеличава възможността за излагане на юридически, финансови и други рискове.

Даване на подкуп е актът на молба/отправяне на предложение или примамване на друг да извърши подкуп.  Даването на подкуп се превръща в изнудване, когато е придружено със заплахи, застрашаващи личната неприкосновеност или живота на замесените лица.

Подкупът се определя като покана или получаване на всеки подарък, заем, такса, награда или друга облага до или от всяко лице, като подбуда с цел то да извърши нещо, което е нечестно, незаконно или нарушава доверието, при осъществяване на дейността на предприятието.

Какви действия да предприемете за приложението на принципа?

 • Създайте правила и политики, които ясно показват на нулева толерантност към всички форми на корупцията.
 • Приемете етичен кодекс на фирмата.
 • Провеждайте редовни обучения на служителите на тема антикорупция, за да гарантирате, че етичната култура се развива в рамките на компанията и е интегрирана в управленските системи.
 • Бъдете отговорни и действайте прозрачно при всички операции на компанията.
 • Оказвайте съдействие на органите на следствието и прокуратурата в случай на корупция.
 • Организирайте периодични семинари на тема „Как се идентифицират подкуп и корупция?”
 • Създайте „гореща линия” за докладване на предполагаеми нарушения и поддържайте статистически данни свързани с тези нарушения.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС